Rejestr miejsc udzielania przez gminy tymczasowego schronienia

Karty podstawowe

Zgodnie z art. 48 a ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn.zm.) Wojewoda prowadzi rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach.
Zgłoszenia do rejestru dokonuje gmina:

 1) prowadząca placówkę;

 2) zlecająca na podstawie art. 25 ust. 1 zadanie prowadzenia placówki;

 3) która zawarła umowę z podmiotem niepublicznym na zakup usługi udzielenia tymczasowego schronienia w odpowiedniej formie, w placówce prowadzonej przez podmiot niepubliczny.

Gminy zobowiązane są  zgłaszać wojewodzie wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.Wnioski o wpisanie do przedmiotowego rejestru: