Ogłoszenia

np.: 25/09/2018
Ilość dokumentów: 1435
Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS

Ogłoszenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS, w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w roku 2018.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) i §5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. Nr 44, poz.227)

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 16 maja 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2018 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 14 maja 2018 r. została wydana... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  16  maja 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 16 maja 2018 r. została wydana decyzja nr 9/... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 maja 2018 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska... czytaj dalej

Obwieszczenie z 15 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Miasta Toruń, dnia 15 maja 2018 r., wydał decyzję Nr 27/2018, znak: WIR.II.746.1.69.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Romana Pilarskiego występującego z pełnomocnictwa Energa –Operator S.A. Oddział w Toruniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  11 maja 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Mączyńskiego – działającego z pełnomocnictwa Pana Andrzeja Baranowskiego Prezesa Zarządu Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą... czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2018 r.

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2018 r.

 Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 151/2018 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. odbyło się w dniu 8 maja 2018 r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiła 623.000 zł.
Konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2018 roku przez organizacje... czytaj dalej

Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  11 maja  2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Jacka Obidzińskiego występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  w sprawie... czytaj dalej

Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Przemysława Wandachowicza – pełnomocnika  Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą w Warszawie,  w sprawie wydania decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z 11 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 maja 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Sławomira Kopańskiego i Pani Bożeny Grądziel – działających z pełnomocnictwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 11 maja 2018 r. Wojewoda... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 3 kwietnia 2018 r. znak: DOA.7110.622.2017.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 6 kwietnia 2018 r. znak: DOA.7110.624.2017.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  9 maja 2018 r.
o zmianie wniosku w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o zmianie wniosku Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowanego przez pełnomocnika  Pana Mirosława Kielnika- Dyrektora Zarządu... czytaj dalej

Obwieszczenie z 9 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 5 lipca 2017 r. uzupełniony i zmieniony dnia 9 lutego 2018 r., dnia 6 marca 2018 r.,... czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

 

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski, działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450), zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ww. ustawy do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej w celu  opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia – zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS.
Zgłoszenia osób do udziału w pracach... czytaj dalej

Obwieszczenie z 7 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 7 maja 2018 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska... czytaj dalej

Strony