Ogłoszenia

np.: 25/09/2018
Ilość dokumentów: 1435
Obwieszczenie z dnia 24 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 24 lipca 2018 r. decyzji Nr 77/2018 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:


1.    Przebudowa... czytaj dalej

Wykaz nieruchomości w gminie Radziejów przeznaczonych do zbycia w trybie darowizny

Nieruchomości gruntowe we władaniu Skarbu Państwa Powiat Radziejowski
Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2018 r

 OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia        lipca 2018 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa


zawiadamiam


o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.4.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., umarzającej postępowanie odwoławcze w całości, toczące się w sprawie odwołania od... czytaj dalej

Wykaz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Chrzanowskiego 23A

Wykaz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Chrzanowskiego 23A

Ogłoszenie Startosty Mogilieńskiego o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie Startosty Mogilieńskiego o sprzedaży nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO


z dnia 18 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,


w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 28 marca 2018 r. znak: DOA.7110.612.2017.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO


z dnia 17 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,


w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 5 lipca 2018 r. znak: DOA.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2018 rOBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 13 lipca 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie
decyzji Nr 72/2018 o pozwoleniu na rozbiórkę


... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2018 r o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowęNa podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez panią Dominikę Pomierny pełnomocnika inwestora Gminy Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
87 – 100 Toruń, decyzją Nr 70/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  obejmujące... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 lipca 2018 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 ze zm.), zwanej dalej specustawą drogowa oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 404 ze zm..)


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Polskich Sieci... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2018 r

Obwieszczenie
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 10 lipca 2018 r.

z dnia 9 lipca 2018

OBWIESZCZENIE 
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 9 lipca 2018 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia

Obwieszczenie z dnia 9 lipca 2018 r


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
     z dnia 9 lipca 2018 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,że dnia 9 lipca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury z siedzibą w Bydgoszczy, decyzję Nr 32/2018, znak: WIR.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 6 lipca 2018 r. decyzji Nr 68/2018 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 4 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 lipca 2018 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,że dnia 4 lipca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Spółki ENEA Operator Sp. z o.o., Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, decyzję Nr 31/2018, znak: WIR.II.746.1.13.2018.EP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Strony