Ogłoszenia

np.: 25/09/2018
Ilość dokumentów: 1435
z dnia 27 lipca 2018 r. - Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

OBWIESZCZENIEWOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 27 lipca 2018 r.

Obwieszczenie z dnia 3 września 2018 r

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO


z dnia 3 września 2018 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) - zwanej dalej k.p.a., w związku
z art. 11c, art. 11f ust. 7 i art. 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  3  września 2018 r.


    Na podstawie art. 131 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a.,
w związku z art. 11c i art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 16/2018 wydanej w dniu 3 sierpnia 2018 r., znak: WIR.V.7820.50.2017.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie wybranych pomieszczeń biurowych i korytarzy w budynkach Delegatur Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu i we Włocławku”, realizowane w ramach projektu pt. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2018r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  30 sierpnia 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Dyrektora Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 8/2016 z dnia 29... czytaj dalej

Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w Barcin Wieś.

Ogłoszenie o zgromadzeniu publicznym w Barcin WieśData i miejsce zgromadzenia: 08.09.2018 r., “lasek strzelnica” w Barcinie Wsi Przewidywany czas trwania: 16:00-20:00 Przewidywana liczba uczestników: 40-80 Cel zgromadzenia: integracja i rozwój wspólnot lokalnych poprzez organizację spotkań społeczeństwa

z dnia 29 sierpnia 2018 r. - obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia  29  sierpnia 2018 r.


    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),


zawiadamia się,


że dnia 29 sierpnia 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., Oddział w Poznaniu, Rejon Oświetleniowy Bydgoszcz, decyzję Nr 41/2018, znak: WIR.II.746.1.22.2018.EP, o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 13 sierpnia 2018 r. znak: DOA.7110.193.2018.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. - wydanie pozwolenia na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowęNa podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405  ze zm.)


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Grudziądz, reprezentowanego przez Pana Sławomira Matuszaka, przedłożonym w dniu 06 lipca 2018 r., (uzupełniono dnia 23 lipca 2018 r.), decyzją Nr 84/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2018 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie decyzji Nr 81/2018 o pozwoleniu na budowę
obejmującej:

1.    Przebudowę istniejącej linii... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17  sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.6.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r., utrzymującej w mocy decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 6... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania na DK25 w miejscowości Jeziora Wielkie – poprawa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 16 sierpnia 2018 r. została... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  16  sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 16 sierpnia 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, decyzję Nr 40/2018, znak: WIR.II.746.1.10.2018.EP, o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 83/2018 o pozwoleniu na budowę

inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację
o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2018 r. decyzji Nr 82/2018 o pozwoleniu na budowę
na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  10  sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 10 sierpnia 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią, decyzję Nr 38/2018, znak: WIR... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  10  sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 10 sierpnia 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla spółki GB Dębowa Łąka 402 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, decyzję Nr 39/2018, znak: WIR.II.746.1.23.2018.EP, o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 sierpnia 2018 r.


Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia  9 sierpnia 2018 r. Wojewoda   Kujawsko – Pomorski  wydał,  dla  Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, decyzję  Nr 37/2018, znak: WIR.II.746.1.18.2018.EP  o ... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 8 sierpnia 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, decyzję Nr 36/2018, znak: WIR.II.746.1.20.2018.EP o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 25 lipca 2018 r. znak: DOA.7110.125.2018.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną... czytaj dalej

Strony