Ogłoszenia

np.: 19/10/2018
Ilość dokumentów: 1467
Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W związku z powyższym informujemy, że można składać wnioski w sprawie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej, przyznawanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658). Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 80/2015, znak: WIR.I.7840.2.30.2015.MS, dla inwestora: Gminy Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Przejście siecią... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydentem Miasta Inowrocławia z dnia 4 maja 2015 r., znak: WDT.6724.1.7.2015.K; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 65/TZ/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.156.2015; Starostę Inowrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: AB.673.59.2015;

uzgadniających projekt decyzji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 6 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w osnowie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: WIR.II.746.1.3.2015.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r., znak: PZD-11.426.26.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 59/TZ/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.133.2015; Starostę Toruńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: ABA.673.4.2015.LK;

uzgadniających projekt decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: Irg.6733.9.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 61/TZ/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: ZKPPT.7637.145.2015; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-4351-199/15; Starostę... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 5 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Wójta Gminy Choceń z dnia 24 kwietnia 2015 r., znak: B.7021.19.2015; Wójta Gminy Lubanie z dnia 22 kwietnia 2015 r., znak: RIGb.B.6733.3.2015; Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: PZD.TO.456.36.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 62/TZ/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 5 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 20 kwietnia 2015 r., znak: MZD.EUI2.6733.13.2015.ZK; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 63/TZ/2015 z dnia 27 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.150.2015; Prezydenta Miasta Torunia z dnia 23 kwietnia 2015 r., znak: WAiB.6733.54.4.4.2015 DK;

uzgadniających... czytaj dalej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rzeczoznawców majątkowych do
składania ofert
na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości położonych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego
w latach 2015-2016

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 30 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 56/2015, znak: WIR.II.746.1.40.2015.AK.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 30 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 55/2015, znak: WIR.II.746.1.9.2015.AK. o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.12.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 30 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 57/2015, znak: WIR.II.746.1.27.2015.AK.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.17.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 30 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 59/2015, znak: WIR.II.746.1.34.2015.AK.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.9.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Rajmunda Lewandowskiego, pełnomocnika Soda Polska CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu (pełnomocnictwo z dnia 30 grudnia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 30 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 30 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 54/2015, znak: WIR.II.746.1. 5.2015.AK... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, reprezentowanego przez Pana Leszka Bożek (pełnomocnictwo Nr 124/2015 z dnia 20 marca 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 40/2015, znak: WIR.II.746.1.14.2015.AK... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 29 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 50/2015, znak: WIR.II.746.1.35.2015.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Daniela Hawryłkiewicza (pełnomocnictwo z dnia 9 marca 2015 r., znak: ZB/ZRP1/EN-SK-2001008-12/15), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał decyzję Nr 45/2015, znak: WIR.II.746.1.37.2015... czytaj dalej

Strony