Ogłoszenia

np.: 25/09/2018
Ilość dokumentów: 1435
Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 lipca 2015 r., znak: RBI.II.721.152.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 73/TZ/2015 z dnia 14 lipca  2015 r., znak: ZKPPT.7637.244.2015;

dla inwestycji polegającej na budowie przejścia odcinkiem kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami PKP linii 131, trasa Chorzów... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/289/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.22.8.15.TZ; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 72/TZ/2015 z dnia 20 lipca  2015 r., znak: ZKPPT.7637.252.2015; Starosty Inowrocławskiego z dnia 21 lipca 2015 r., znak: AB.673.103.2015,

dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

zawiadamia się,

że dnia 14 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał postanowienie znak: WIR.II.746.1.68.2015.AK o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji 81/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2015 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu, reprezentowanej przez Pana Tomasza Ruge (pełnomocnictwo z dnia 22 kwietnia 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 148/2015, znak: WIR.I.7840.1.14.2015.MPt, dla inwestora: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 146/2015, znak: WIR.I.7840.1.13.2015.MPt, dla inwestora: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 151/2015, znak: WIR.I.7840.1.11.2015.MS, dla inwestora: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Marka Połeć, dnia 7 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 82/2015, znak: WIR.II.746.1. 71.2015.AK. o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

że dnia 6 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja o zmianie decyzji Nr 8/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. znak WI.II.ZRID.7048-12/09 o zezwoleniu na realizację... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 31 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 31 lipca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 31 lipca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 81/2015, znak: WIR.II.746.1.68.2015.AK.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 lipca 2015 r.
o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) - zwanej dalej „k.p.a.”, w związku z: art. 11c, 11d ust. 5 i 11i ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą” oraz art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r.,... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 28 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 72/TZ/2015 z dnia 1 lipca  2015 r., znak: ZKPPT.7637.234.2015; Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 lipca 2015 r., znak: RBI.II.721.151.2015; Starostę Bydgoskiego z dnia 7 lipca 2015 r., znak: WB.673.69.2015,

dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia - zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS w ramach dotacji celowej z budżetu państwa, przyznanej na ten cel w 2015 r.

Wysokość środków na dofinansowanie zadania  konkursowego „Wsparcie działalności punktów konsultacyjno – diagnostycznych prowadzących anonimowe i bezpłatne testowanie w kierunku HIV, połączone z poradnictwem przed i po teście” wynosiła 30.000 zł.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta.

Na podstawie przyjętych w ogłoszeniu kryteriów oceny ofert, Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała ofertę złożoną przez:

L.p. Nazwa organizacji Adres Wnioskowana kwota dotacji Przyznana kwota dotacji 1. Stowarzyszenie Wolontariuszy "Razem" 87-100 Toruń
ul. Jęczmienna 14 30 000 zł 30 000 zł   Razem: 30 000 zł

ZATWIERDZAM

Dyrektor
... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 71/TZ/2015 z dnia 1 lipca  2015 r., znak: ZKPPT.7637.224.2015; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2015 r., znak: WST.612.1.164.2015.EP; Starostę Bydgoskiego z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: WB.673.65.2015,

dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 17 lipca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach, reprezentowanego przez Pana Leszka Bożek, dnia 17 lipca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 80/2015, znak: WIR.II.746.1.64.2015.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 9 lipca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską, dnia 9 lipca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 79/2015, znak: WIR.II.746.1.67.2015.AK. o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 8 lipca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, reprezentowanej przez Prokurentów - Panią Annę Kowalską oraz Pana Romana Gajkowskiego, dnia 7 lipca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanej przez Pana Przemysława Proczek (pełnomocnictwo z dnia 15 kwietnia 2015 r.),w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 70/TZ/2015 z dnia 29 czerwca 2015r., znak: ZKPPT.7637.223.2015; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 2 lipca 2015 r., znak: WAB.I.670.1.193.2015.KSz; Starostę Bydgoskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., znak: WB.673.66.2015; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 czerwca 2015r.,... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 2 lipca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 2 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Janiny Buszkowskiej - Dyrektora Zakładu Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. z o.o., działającej z pełnomocnictwa Gminy Nowa Wieś Wielka, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie przejścia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Magdaleny Piszczek, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 30 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 77/2015, znak: WIR.II.746.1.54.2015.EG o... czytaj dalej

Strony