Ogłoszenia

np.: 21/08/2018
Ilość dokumentów: 1400
Obwieszczenie z dnia 28 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2015 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołań wniesionych przez: Pana Grzegorza Malinowskiego w imieniu własnym oraz Panią Grażynę Szczepaniak i Pana Jerzego Szczepaniak reprezentowanych przez pełnomocnika – adwokata Panią Aleksandrę Kowalik od decyzji Starosty Aleksandrowskiego z dnia 22 stycznia 2015 r., znak: AB.6744.2.2014, zezwalającej na realizację... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z dnia 7 września 2015 r., znak: PZD439/145/2015; Burmistrza Świecia z dnia 17 września 2015 r., znak: ROŚiGK 6730.30.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 80/TZ/2015 z dnia 9 września 2015 r., znak: ZKPPT.7637.315.2015; Starosty Świeckiego z dnia 9 września 2015 r., znak: AB.... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 22 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszczy, reprezentowanego przez Pana Rafała Czarneckiego (upoważnienie Nr 288/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia pn.: „... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 18 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Włodzimierza Smoczyńskiego - Członka Zarządu oraz Pana Józefa Dankowskiego - Prokurenta, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z o.o., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 września 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika - Dyrektora Zarządu Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z  dnia 2 września 2015 r., znak: O.BY.Z3.4351.408.2015.AP; Wójta Gminy Łysomice z dnia 8 września 2015 r., znak:RRGPPIiR.VIII.7021.232.2015; Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu z dnia 1 września 2015 r., znak: PZD-11.426.76.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 77/TZ... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 11 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–OMORSKIEGO
z dnia 11 września 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu, reprezentowanej przez Pana Tomasza Ruge, dnia 11 września 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 85/2015, znak: WIR.II.... czytaj dalej

Regulamin konkursu na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

REGULAMIN KONKURSU NA WYBÓR ORGANIZACJI PARTNERSKICH O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM LUB PONADREGIONLNYM

do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  (PO PŻ) - Podprogram  2016 organizowanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucję zarządzającą

Nazwa i adres właściwej instytucji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Przedmiot i cel konkursu

Przedmiotem konkursu jest wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym w celu realizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek GB Dębowa Łąka 402 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Macieja Dach (pełnomocnictwo z dnia 10 czerwca 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2015 r.

Na podstawie: art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r., poz. 1409, ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam, że z wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 7 września 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, dnia 28 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 84/2015, znak: WIR.II.746.1.72.2015.AK o... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 169/2015, znak: WIR.I.7840.1.12.2015.MS, dla inwestora: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2 września 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 76/TZ/2015 z dnia 27 sierpnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.301.2015; Starostę Świeckiego z dnia 28 sierpnia 2015 r., znak: AB.6730.Św.1899.2015;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamia się

że na wniosek Pani Janiny Buszkowskiej-Dyrektora Zakładu Usług Technicznych PROBUDIN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działającej z pełnomocnictwa Gminy Nowa Wieś Wielka, dnia 28 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 75/TZ/2015 z dnia 30 lipca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.265.2015; Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia 30 lipca 2015 r., znak: MZD.UEI2.6733.23.2015,

dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej – linii kablowej SN 15 kV planowanej w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Kujawsko–Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/289/2015 z dnia 17 lipca 2015 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.22.8.15.TZ; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 72/TZ/2015 z dnia 20 lipca  2015 r., znak: ZKPPT.7637.252.2015; Starosty Inowrocławskiego z dnia 21 lipca 2015 r., znak: AB.673.103.2015,

dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach:

Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 10 lipca 2015 r., znak: RBI.II.721.152.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 73/TZ/2015 z dnia 14 lipca  2015 r., znak: ZKPPT.7637.244.2015;

dla inwestycji polegającej na budowie przejścia odcinkiem kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami PKP linii 131, trasa Chorzów... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)

zawiadamia się,

że dnia 14 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko – Pomorski wydał postanowienie znak: WIR.II.746.1.68.2015.AK o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji 81/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2015 r.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowcu, reprezentowanej przez Pana Tomasza Ruge (pełnomocnictwo z dnia 22 kwietnia 2015 r.), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 148/2015, znak: WIR.I.7840.1.14.2015.MPt, dla inwestora: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 146/2015, znak: WIR.I.7840.1.13.2015.MPt, dla inwestora: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2015 r.
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.) - zwanej dalej „ustawą”

zawiadamiam

że dnia 6 sierpnia 2015 r. została wydana decyzja o zmianie decyzji Nr 8/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. znak WI.II.ZRID.7048-12/09 o zezwoleniu na realizację... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 sierpnia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 151/2015, znak: WIR.I.7840.1.11.2015.MS, dla inwestora: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Szubin, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę... czytaj dalej

Strony