Ogłoszenia

np.: 16/08/2017
Ilość dokumentów: 891
Obwieszczenie z dnia 6 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/30/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.14.1.17.TZ.;
- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy z dnia 23 stycznia 2017 r., znak: UP-4005/11824/17;
- Marszałka Województwa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: WST.612.1.8.2017.KC;
- Wójta Gminy Brodnica z dnia 19 stycznia 2017 r., znak GKGN.7212.1.2017.PW;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 1/TZ/2017 z dnia 18 stycznia 2017  r., znak: ZKPPT.7637.11.2017,
   


dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla realizacji zadania nr 11670 pn.: „Budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla realizacji zadania nr 11670 pn.: „Budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 1 lutego 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla realizacji zadania nr 11670 pn.: „Budowa... czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ogłoszenie o naborze na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów na rzecz praw pacjenta

Wojewoda Kujawsko-Pomorski działając na podstawie art. 106 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, ogłasza nabór kandydatów na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta proszone są o zgłaszanie kandydatów na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału... czytaj dalej

Informacja dotycząca zaproszenia przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej (2017)

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać na formularzu konsultacji (załącznik  do pobrania) w terminie do dnia 15... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

na wniosek Gminy Osielsko, reprezentowanej przez Pana Zygmunta Biernackiego dnia 24 stycznia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 3/2017, znak: WIR.II.746.1.44.2016.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu postanowienia odmawiającego podjęcia zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Modernizacja systemu ochrony technicznej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 23 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Przemysława Skarbińskiego, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadań:
•    „Przebudowa budynku nr 8... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  20  stycznia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony dnia 5... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Nr 2/2017 znak: WIR.V.7820.76.2016.MM, w sprawie zezwolenia na realizację... czytaj dalej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży

1.    Wyszczególnienie: Dz. 20/23 udział Skarbu Państwa w wysokości 1/7 części
2.    Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość Skarbu Państwa poł. w Lubiczu Dolnym, gm. Lubicz, zapisana w księdze wieczystej T01T/00028131/9.
3.    Powierzchnia nieruchomości: Działka gruntu o powierzchni 0,5888 ha
4.    Opis nieruchomości: Grunt niezabudowany, nieuzbrojony, w zasięgu sieci elektroenergetycznej, wodociągowej i gazowej oznaczony w rejestrze ewidencji gruntów jako nieużytki. Działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej. Z możliwością zabudowy.
5.    Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość zgodnie z... czytaj dalej

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w Inowrocławiu

data rozpoczęcia zgromadzenia: 21.01.2017 r.
godzina rozpoczęcia: 11.00
miejsce rozpoczęcia: Skwer Obrońców Inowrocławia
przewidywana liczba uczestników: około 20 osób
cel zgromadzenia: manifestacja patriotyczna

Obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. dnia 12 stycznia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 2/2017, znak: WIR.II.746.1.43.2016.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23  j.t. ze  zm.) oraz  art. 7  ust. 1 pkt 3  w  związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 stycznia 2017 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 stycznia 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 1/2017, znak: WIR.V.7820.68.2016.KS, w sprawie zezwolenia na realizację... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 stycznia 2017 r. wydał decyzję Nr 4/2017, znak: WIR.I.7840.2.108.2016.MS, dla inwestora: Gmina Brześć Kujawski, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej ul. Przemysłowa – ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Gminy Nowa Wieś Wielka dnia 11 stycznia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 1/2017, znak: WIR.II.746.1.42.2016.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 64 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2016 r., poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  5  stycznia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 r. uzupełniony i zmieniony dnia 5... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 04 stycznia 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 w związku z art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1250 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji z dnia 23 czerwca 2015 r.  nr 2/ZRID/2015 wydanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 stycznia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Haliny Chamera – właściciela Biura Projektowo - Technicznego COWENT z siedzibą w Bydgoszczy, dnia 30 grudnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 42/2016, znak: WIR.II.746.1.45.2016.EG o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Strony