Ogłoszenia

np.: 23/03/2018
Ilość dokumentów: 1218
Obwieszczenie z 10 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 3 listopada 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 24/2017, znak: WIR.II.747.30.2017.JG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w... czytaj dalej

Obwieszczenie z 10 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
    z dnia 10 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana P. B. występującego z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy (pełnomocnictwo z dnia 19 maja 2017 r., znak: PSG-W800/P-3/29/2017/238), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski na realizację w 2018 r. zadań w ramach rządowego „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Komisja zostanie powołana zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W jej skład oprócz przedstawicieli Wojewody mogą wejść osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, które nie złożyły wniosków na 2018 r. na realizację zadań w ramach Programu. Ponadto nie pozostają wobec wnioskodawców składających wnioski  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i korzystają z pełni praw... czytaj dalej

Obwieszczenie z 10 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 10 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 10 listopada 2017r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 3 listopada 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 22/2017, znak: WIR.II.747.28.2017.JG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  listopada  2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1  w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej: „K.p.a.”),

zawiadamia  się,

że dnia 2 listopada 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna,... czytaj dalej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, działającego przez pełnomocnika p. Piotra Tumidajskiego – Przedstawiciela Pracowni  Projektowej  ,,HYDROBETAM”  Barbara  Tumidajska  z   siedzibą   w  Krakowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla zadania pn.: „Przebudowa miejsc postojowych, budowa... czytaj dalej

Prezydent Miasta Bydgoszczy - wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym.

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego

Ogłoszenie

Stosownie do przepisu art. 35. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Obwieszczenie z 3 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   3 listopada 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 17/2017, znak: WIR.V.7820.62.2016.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z 3 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 3 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 3 listopada 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 23/2017, znak: WIR.II.747.29.2017.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 2 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 2 listopada 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 106/2017 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie sieci przesyłowej... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Włocławskiego

WYKAZ

dotyczący sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości

Skarbu Państwa na rzecz jej użytkowania wieczystego.

Obwieszczenie z 30 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 października  2017 r.

Zgodnie z art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski, po rozpatrzeniu wniosku Pana Radosława Olszewskiego z dnia 8 lutego 2017 r., zakończył postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 25 lutego 2014 r., znak WN.673.29.2013 udzielającej zezwolenia na... czytaj dalej

Obwieszczenie z 30 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 października 2017 r.

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa w zw. art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy kpa (Dz. U. z 2017 r., poz. 935)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji... czytaj dalej

obwieszczenie z 30 pazdziernika 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 października 2017 r.

 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520... czytaj dalej

Obwieszczenie z 27 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 27 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 24 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 19/2017, znak: WIR.II.747.... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego

OGŁOSZENIE

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z2016 r., poz. 2147 ze zm.)

Starosty Bydgoskiego

Podaję do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego (art. 32. ust. 1 ww. ustawy) nieruchomości gruntowej (art. 4 pkt 1 ww. ustawy), połozonej w m. Przyłęki, gm. Białe Błota, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Obwieszczenie z 27 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
       z dnia 27 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia ? października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 19/2017, znak: WIR.II.747.... czytaj dalej

Przetarg Prezydenta Miasta Bydgoszczy - ul. Lewińskiego

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej,

stanowiącej własność Skarbu państwa.

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu po raz pierwszy.

Obwieszczenie z 26 października 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 października 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),

zawiadamia się,

że dnia 25 października 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję
Nr 20/2017, znak: WIR.II.747.32.2017.JS o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji... czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Skarbu Państwa,

przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu po raz pierwszy.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych

do wydzierżawienia i najmu w trybie przetargowym.

Strony