Ogłoszenia

np.: 21/10/2017
Ilość dokumentów: 982
Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego z dnia 23 maja 2017 roku

Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 maja 2017 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) Starosta Inowrocławski ogłasza, co następuje:

I. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do  sprzedaży nieruchomość położona w Pakości przy ulicy Fabrycznej, obręb 4, arkusz 2, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 3/3 o pow. 0,9905 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr BY1I/00015602/2 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Wojciecha Osaka,  występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 18 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 18/2017, znak: WIR.II.746.1.12.2017.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Wojciecha Osaka,  występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 18 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 16/2017, znak: WIR.II.746.1.13.2017.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   22  maja 2017 r.

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu decyzji nr 5/2016, znak: WIR.V.7820.8.2017.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa z rozbudową ulicy Grunwaldzkiej na odcinku od ulicy... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Wojciecha Osaka,  występującego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, dnia 18 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 17/2017, znak: WIR.II.746.1.14.2017.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 maja 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Zbigniewa Mućko (pismo z dnia 10 kwietnia 2017 r., znak: T-IF/PS/10945/2017, uzupełnionego pismem z dnia 4 maja 2017 r., znak: T- IF/PS/13494/2017, wpływ do tut. Urzędu: 8 maja 2017 r.),... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 15 maja 2017 roku

OGŁOSZENIE
STAROSTY ŻNIŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r.. poz. 214 z późn. zm.), ogłaszam co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia niżej opisana nieruchomość:
Położenie nieruchomości - Podgórzyn, gmina Żnin
Oznaczenie nieruchomości - działka nr 35 o pow. 0,3000 ha, według ewidencji gruntów i budynków... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 15 maja 2017 roku

OGŁOSZENIE
STAROSTY ŻNIŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 214 z późn. zm.), ogłaszam co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia niżej opisana nieruchomość:
Położenie nieruchomości - Barcin
Oznaczenie nieruchomości - działka nr 109/7 o pow. 0,3484 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BY 1U/00032615/2.
Opis... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 maja 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Przemysława Puchta (pismo z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: O-IP/KM/10931/2017,  wpływ do tut. Urzędu: 10 kwietnia 2017 r.,  uzupełnionego pismem z dnia 28 kwietnia 2017 r.,  znak: O-IF/PP/... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pani Ewy Rucińskiej właściciela Biura Usług Projektowych „REWAX” – Ewa Rucińska, występującej z pełnomocnictwa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 7 marca 2016 r., znak: ZB/ZRP6/MSZ-38/1/16), w sprawie ustalenia... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Przemysława Górskiego – Burmistrza Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, działającego w imieniu i na rzecz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, dnia 9 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Wiesława Radzikowskiego,  występującego z upoważnienia Zarządu Dróg Miejskich w Grudziądzu, dnia 9 maja 2017 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 15/2017, znak: WIR.II.746.1.10.2017.EG o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) – zwanej dalej specustawą,

zawiadamiam,

że dnia 8 maja 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 15/TZ/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r., znak: ZKPPT.7637.100.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.136. 2017.MO;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 13/TZ/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r., znak: ZKPPT.7637.101.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.140. 2017.MO,


uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Wójta Gminy Świekatowo z dnia 11 kwietnia 2017 r., znak: RIOŚiGK.720.1.2017;
-  Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z dnia 12 kwietnia 2017 r., znak: PZD 439/43/2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 16/TZ/2017 z dnia 18 kwietnia
  2017  r., znak: ZKPPT.7637.110.2017,dla zadania „Budowa sieci... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

że dnia 28 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr 6/2017, znak: WIR... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 14/TZ/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r., znak: ZKPPT.7637.102.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.139. 2017.MO,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 8 maja 2017 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
decyzji Nr 51/2017 o pozwoleniu na budowę obejmującej:

1.    przebudowę... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE

Starosty Mogileńskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z póź.zm.) Starosta Mogileński ogłasza, co następuje :

I

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargowej nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa, położona w obrębie Palędzie Dolne, gmina... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Zbigniewa Kozaka, działającego z pełnomocnictwa ENEA Operator Sp. z o.o. dnia 28 kwietnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 13/2017, znak: WIR.II.746.1.9.2017.AK o ustaleniu... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE
Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z póź.zm.) Starosta Mogileński ogłasza, co następuje :

I

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargowej nieruchomość Skarbu Państwa, położona w obrębie Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie , oznaczona w ewidencji gruntów jako... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28  kwietnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Macieja Lewandowskiego, działającego z pełnomocnictwa Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. dnia 28 kwietnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 11/2017, znak: WIR.II.746.1.11.2017.AK o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Marka Patela, działającego z pełnomocnictwa Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, polegającym na budowie linii kablowej... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Kostrzewskiego, działającego z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej Pomorski Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Bydgoszczy dnia 28... czytaj dalej

Strony