Ogłoszenia

np.: 18/12/2017
Ilość dokumentów: 1062
Obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2017 r.

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm..) dalej k.p.a.,

zawiadamiam... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm..) dalej k.p.a.,

zawiadamiam... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 2 sierpnia 2017 r

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO
z dnia 2 sierpnia 2017 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) - Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że za zgodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyrażoną zarządzeniem nr 186/2017 z dnia 07.07.2017 r., przeznaczył do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony niżej opisaną nieruchomość, stanowiącą własność Skarbu Państwa:

Ogłoszenie Starosty Włocławskiego z dnia 27 lipca 2017 r.

WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,

w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej.

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 11/2017 wydanej w dniu 30 czerwca 2017 r. znak: WIR.V.7820.67.2016.AW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Przemysława Puchty (pismo znak: O–IF/PP/20582/2017),... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 25 lipca 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Nr 12/2017  z dnia 7  lipca 2017 r., znak: Ul-4004/55f/16;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 26/TZ/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., znak: ZKPPT.7637.235.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 czerwca 2017 r... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 21 lipca 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 3/2017, znak: WIR.II.747.15.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” (... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t. ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (Starostwo Powiatowe we Włocławku, dz. 69/8, obręb Kruszyn)

Wykaz
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży
w trybie bezprzetargowym, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości
przyległej

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Kujawsko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu Nr ZAR/236/2017 z dnia 23 czerwca 2017 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.8.6..17.TZ;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 25/TZ/2017 z dnia 28 czerwca  2017 r., znak: ZKPPT.7637.218.2017;
- Starostę Nakielskiego z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Piotra Plucińskiego (pismo z dnia 12 czerwca 2017 r.), działającego z... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Grudziądzkiego z dnia 17 lipca 2017 r.

Zarządzenie nr 13/2017
Starosty Grudziądzkiego
z dnia 17 lipca 2017 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lisich Kątach, oznaczonej jako działka nr 73/2, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016 poz. 2147 t.j. ze zm.) oraz Zarządzenia nr 149/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa,

... czytaj dalej
Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 17 lipca 2017 r.

OGŁOSZENIE
STAROSTY ŻNIŃSKIEGO
z dnia 17 lipca 2017r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147), ogłaszam co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, opisana niżej nieruchomość:

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Piotra Plucińskiego (pismo z dnia 12 czerwca 2017 r.), działającego z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi  z dnia 29 czerwca 2017 r., znak: ZDW.RDW3.T12.509.69.2017;
- Burmistrza Szubina z dnia 27 czerwca 2017 r., znak: PPiZD.7234.163.2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 23/TZ/2017 z dnia 28 czerwca... czytaj dalej

PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. RUDACKIEJ 8A (Agencja Mienia Wojskowego)

OGŁASZA
PIERWSZY USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ
POŁOŻONEJ W TORUNIU PRZY UL. RUDACKIEJ 8A
w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)
oraz rozporządzenia wykonawczego do ww. ustawy.

Sprzedaży podlega nieruchomość niezabudowana położona w Toruniu przy ul. Rudackiej 8A obejmująca działkę ewidencyjną nr 37 o powierzchni 0,3696 ha, opisaną w KW nr T01T/00020042/2. Teren nieuzbrojony. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - urządzonej ul. Rudackiej.
Nieruchomość... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 13 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.1257),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Pawła Klimas (pismo z dnia 7 lipca 2017 r.), działającego z pełnomocnictwa... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 13 lipca 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 71/2017 o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę

... czytaj dalej

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

WOJEWODA  KUJAWSKO – POMORSKI

 

Informacja o wynikach otwartego naboru na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,

Cel Krajowy 2.2. i 2.3.

 

W odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 06.06.2017 r. ogłoszenie o otwartym naborze na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Cel Krajowy 2.2 i 2.3, ofertę złożył następujący podmiot:

... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  10  lipca 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 10/2017 wydanej w dniu 22 czerwca 2017 r. znak: WIR.V.7820.66.2016.AW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku... czytaj dalej

Prezydent Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz.2147 ze zm.) oraz
zgodnie z zarządzeniem Nr 112/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 maja 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 lipca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury 11... czytaj dalej

Strony