Ogłoszenia

np.: 23/03/2018
Ilość dokumentów: 1218
ogłoszenie Starosty Nakielskiego z 18 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie Starosty Nakielskiego 

z dnia 18 grudnia 2017 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przekazanych do sprzedaży

Obwieszczenie z 18 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.


 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. decyzji Nr 129/2017 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie 

obejmującej zadanie pn.:

„Budowa napowietrznej elektroenergetycznej dwutorowej linii... czytaj dalej

Drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości w Toruniu

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

Ogłasza drugie ustne przetagi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Toruniu przy ul. Podgórskiej 16 

Obwieszczenie z 18 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z 15 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 R. 

 

Obwieszczenie z 14 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrza Nowego z dnia 2 listopada 2017 r., znak: IKS.6733.2.2017.RG;

-Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 28/TZ/2017 z dnia 14 listopada
2017 r., znak: ZKPPT.7637.374.2017,

uzgadniających projekt decyzji... czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE/OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia: „Szkolenia pracowników obsługujących cudzoziemców – obywateli państw trzecich”, realizowane w ramach projektu pt. „Wzmocnienie zdolności administracyjnych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w procesie integracji obywateli państw trzecich”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymiedycja 2018 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymiedycja 2018 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.l pkt. 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o pomocy społecznej” ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 11 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul.... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6  grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych... czytaj dalej

Obwieszczenie z 7 grudnia 2017 r.

Obwieszczenie

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 r.

Stosownie do postanowień art. 122 ust. 3 i 4 stawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) oraz na podstawie ustawy budżetowej  z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017, poz. 108)  Wojewoda Kujawsko-Pomorski podaje do publicznej wiadomości wykaz jednostek, dla których w części 85/04 wojewóztwo kuajwsko-pomorskie zaplanowano dotacje celowe wraz z kwotami tych dotacji, przyznanych poszczególnym jednostkom w 2017 roku. 

Obwieszczenie z 6 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm..) dalej k.p.a.,

zawiadamiam

... czytaj dalej
Obwieszczenie z 6 grudnia 2017 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia   6  grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamia się,

że dnia 4 grudnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, po przeprowadzeniu postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, reprezentowanej przez Pana Piotra Brzezińskiego, wydał decyzję znak: WIR.II.746.1.51.2017.AG umarzającą postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia   6  grudnia 2017 r.

 Na podstawie art. 53 ust. 1 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt. 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Dawida Kołakowskiego występującego z pełnomocnictwa Miasta i Gminy Skępe, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Skępe, Rumunki Skępskie, koziołek,... czytaj dalej

Obwieszczenie z 6 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6  grudnia 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych... czytaj dalej

Obwieszczenie z 5 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY KUJAWSKo-POMORSKIEGO

z dnia 5 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23 ze zm.) dalej: kpa w zw. art. 16 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r., o zmianie ustawy kpa (Dz. U. z 2017 r., poz. 935)

Obwieszczenie z dnia 1 grudnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 1 grudnia 2017 r. na rzecz Polskich Sieci
Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie
decyzji Nr 121/2017 o pozwoleniu na budowę

obejmującej:

... czytaj dalej
Obwieszczenie z 30 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 listopada 2017 r.

 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu w dniu 30 listopada 2017 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziorna
decyzji Nr 120/2017 o pozwoleniu na budowę

inwestycji strategicznej w zakresie... czytaj dalej

Wojewoda zaprasza do konsultacji społecznych

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uwagi i opinie do projektu Programu można zgłaszać na formularzu konsultacji (załącznik  do pobrania) w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.

... czytaj dalej

Obwieszczenie z 29 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 29 listopada 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i... czytaj dalej

Obwieszczenie z 28 listopada 2017 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 listopada 2017 r.

 
 Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości

informację o wydaniu w dniu 28 listopada 2017 r. na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie

decyzji Nr 118/2017 o pozwoleniu na budowę... czytaj dalej

Obwieszczenie z 27 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 listopada 2017 r.


 Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 j.t.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

 
na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S... czytaj dalej

Obwieszczenie z 24 listopada 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  24  listopada 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg... czytaj dalej

Strony