Ogłoszenia

np.: 18/12/2017
Ilość dokumentów: 1062
Buduj mieszkania z Krajowym Zasobem Nieruchomości

BUDUJ MIESZKANIA Z KRAJOWYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie udostępniał nieruchomości (bank ziemi) o przeznaczeniu mieszkaniowym, które będą mogli zagospodarować wszyscy chętni, którzy zobowiążą się spełnić warunki określone w ogłoszeniu dotyczącym konkretnej nieruchomości.
Dla inwestorów będzie to szansa na zrealizowanie inwestycji, której częścią będzie można zarządzać na zasadach komercyjnych, a część będzie wiązała się ze znacznie mniejszym ryzykiem i przynosiła stabilny zysk w długim okresie.
Dzięki doświadczeniu i wiedzy zatrudnionych w KZN ekspertów bank ziemi będzie wiarygodnym partnerem dla podmiotów działających w segmencie budownictwa mieszkaniowego ograniczając ryzyka rynkowe dla... czytaj dalej

KZN wspólpraca z samorządami

KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

KZN – CO TO JEST?
KZN, czyli Krajowy Zasób Nieruchomości to państwowa osoba prawna powołana na mocy ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości w celu poprawy dostępności mieszkań w Polsce.
KZN to tzw. „bank ziemi” – gromadzi, zarządza i gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa (nieoddanymi w użytkowanie wieczyste) ujętymi w Zasobie Nieruchomości. Dokonuje także inwestycji podnoszących wartość tych nieruchomości.

Obwieszczenie z dnia 21 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 września 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez... czytaj dalej

obwieszczenie z 20 wrzesnia 2017 r.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

oraz zgodnie z rozporządzeniem nr 275/2017 Wojewody Kujawosko-Pomorskiego z dnia 05 września 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat:

Obwieszczenie z dnia 20 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  20   września  2017 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
      z dnia  20   września  2017 r.


 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Piotra Lewińskiego, działającego z upoważnienia Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku nr 2 wraz ze zmianą sposobu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

zawiadamia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 czerwca 2015 r. decyzji nr 2/ZRID/2015 o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910” do dnia
29 grudnia 2017 r.

Powyższe wynika z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia    18    września 2017 r.

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Pana Macieja Zielonki (pismo  znak: TLL/3426/17), działającego z pełnomocnictwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia   15   września 2017 r.

Zgodnie z art. 11a z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49  i art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję, iż za pośrednictwem tutejszego organu zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 12/2017 wydanej w dniu 24 sierpnia 2017 r., znak: WIR.V.7820.63.2016.JB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 września 2017 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 15 września 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 8 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 6/2017, znak: WIR.II.747.8.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa... czytaj dalej

Obwieszczenie o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 września 2017  r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 14 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.14.2017.AK) o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 września 2017  r., znak: WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec –... czytaj dalej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 września 2017 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zwanej dalej specustawą drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zwanej dalej k.p.a.

zawiadamiam,

że dnia 13 września 2017 r. została wydana decyzja nr 14/2017, znak: WIR.V.7820.28.2017.KS, o zezwoleniu na... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej,

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

oraz zgodnie z zarządzeniem nr 256/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 sierpnia 2017 r.

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do użyczenia na okres 3 lat:

Obwieszczenie z dnia 11 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 września 2017  r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.),
zawiadamia się,

że dnia 11 września 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał postanowienie (znak: WIR.II.747.14.2017.AK) o sprostowaniu oczywistej omyłki w rozstrzygnięciu decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 5/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r., znak: WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Radziejowskiego o umieszczeniu wykazu nieruchomości do zbycia

Media Regionalne Spółka z o.o.

ul. Zamojskiego 2

85_063 Bydgoszcz

 

Starostwo Powiatowe w Radziejowie, zfgodnie z zawartą umową prosi o zamieszczenie ogłoszenia o modelu A-2 we wtroek 5 września 2017 roku o treści:

Starosta Powiatu Radziejowskiego informuje, że od dnia 5 września 2017 roku, zostanie wywiwszony na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Radziejowie wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, niezabudowanej, położonej w miejscowości Kozjaty, gmina Topólka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami ewidencyjnymi działek: 53 o powierzchni 0.5600 ha, na karcie mapy nr 1 oraz 60 o powierzchni 0.2600 ha, na karpcie mapy nr 1, objętymi księgą wieczystą numer WL1R/00011953/6, prowadzonąprzez Sąd Rejonowy w Radziejowie, IV... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 11 września 2017 r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna,  działających przez pełnomocnika Panią Monikę Szymczuk (pismo z dnia 11 sierpnia 2017 r.,  znak: TLL/3259/17, wyjaśnienie - pismo z dnia 7... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 wrzesnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadamia się,
że dnia 24 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję
Nr 5/2017, znak: WIR.II.747.14.2017.AK o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo... czytaj dalej

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Torunia w sprawie zamiany gruntów Skarbu Państwa

Obwieszczenie WGN.6823.5.2017.MS.SP

Prezydenta Miasta Torunia z dnia 04.09.2017 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia na rzecz Gminy Miasta Toruń w drodze zmiany

Obwieszczenie z dnia 6 wrzesnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  września 2017 r.

o zmianie wniosku  w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam o zmianie wniosku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika - przedstawiciela wykonawcy,  Pana Tadeusza Rogóż - przedstawiciela konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 września 2017 r.


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 września 2017 r.
o wydaniu postanowienia wznawiającego
 z urzędu postępowanie administracyjne

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U.
 z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa”, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że działając na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 150 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 5 kpa, wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 września 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 z dnia  5 września 2017 r.

             Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

 

... czytaj dalej
Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r

OGŁOSZENIE STAROSTY NAKIELSKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) - Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości, że za zgodą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wyrażoną Zarządzeniem nr 151/2017 z dnia 08.06.2017 r. przeznaczył do oddania w najem w trybie bezprzetargowym niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa:

Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Janusza Cisak – Kierownika Infrastruktury... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),  zawiadamiam, że dnia 29 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał z urzędu postanowienie znak: WIR.II.746.1.18.2017.AK uzupełniające decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r., znak: WIR.II.76.1.18.2017.EG, Nr 27/2017 2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla... czytaj dalej

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia lub najmu po raz pierwszy, stsnowiących właśność Skarbu Państwa.

Wykaz zamieszczony zostaje na okres od 28.08.2017 r. do 18.09/2017 r.

 

 

Strony