Ogłoszenia

np.: 24/09/2018
Ilość dokumentów: 1434
Obwieszczenie z dnia 26 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy z dnia 19 maja 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z3-ap-4351-225/15; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 66/TZ/2015 z dnia 14 maja 2015r., znak: ZKPPT.7637.176.2015; Starostę Inowrocławskiego z dnia 14 maja 2015 r., znak: AB.673.65.2015;... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 26 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Burmistrza Szubina z dnia 15 maja 2015 r., znak: IGK.RZD.7234.149.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 67/TZ/2015 z dnia 18 maja 2015r., znak: ZKPPT.7637.181.2015; Starostę Nakielskiego z dnia 18 maja 2015 r., znak: WWA.670.2.7.2015.P.P.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Burmistrza Szubina z dnia 15 maja 2015 r., znak: IGK.RZD.7234.150.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego Nr 68/TZ/2015 z dnia 18 maja 2015r., znak: ZKPPT.7637.180.2015; Starostę Nakielskiego z dnia 18 maja 2015 r., znak: WWA.670.2.6.2015.P.P.;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu... czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie naboru uzupełniającego na członka Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

OGŁOSZENIE

do organizacji społecznych działających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
na rzecz praw pacjenta w sprawie naboru uzupełniającego na członka Wojewódzkiej
Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych

Wojewoda Kujawsko - Pomorski działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt. 1 oraz ust. 9 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 159), w związku z rezygnacją członka Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych ogłasza nabór uzupełniający kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 22 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 22 maja 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łukowskiego, dnia 22 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 67/2015, znak: WIR.II.746.1.57.2015.AK. o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 21 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 maja 2015 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687, ze zm.) zawiadamiam, że Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakończył postępowanie w przedmiocie odwołania wniesionego przez Panią Iwonę Jagodzińską i Pana Tomasza Jagodzińskiego od decyzji Starosty Bydgoskiego z dnia 7 października 2014 r. znak: WN.673.17.2014 zatwierdzającej projekt budowlany, podział nieruchomości i zezwalającej Wójtowi Gminy Osielsko na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 maja 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Gminy Zławieś Wielka, reprezentowanej przez pełnomocnika Marcina Grzelczyka, postępowania... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 20 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Miejskiego Konserwatora Zabytków w Grudziądzu z dnia 20 maja 2015 r., znak: MKZ.4120.3.2.2015; Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu z dnia 18 maja 2015 r., znak: ZDM-I-E.6730.3.26.2015; Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 18 maja 2015r., znak: ULC-LOŻ-2/5310-9999/57/15;

uzgadniających projekt... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

WIR.I.7840.1.6.2015.ZB

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze późn. zm. )

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę złożonego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku / ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek /, decyzją Nr 47/2015 z dnia 14 maja 2015 r. został... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 19 maja 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się

że na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, reprezentowanej przez Pana Andrzeja Łukowskiego, dnia 19 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 66/2015, znak: WIR.II.746.1.60.2015.AK. o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 18 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Rafała Dąbrowskiego, pełnomocnika EMARU Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, dnia 14 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 62/2015, znak: WIR.II.746.1.2.2015.EG o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Alicji Studzińskiej, pełnomocnika PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 15 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Janiny Buszkowskiej, pełnomocnika Gminy Nowa Wieś Wielka (pełnomocnictwo Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2 marca 2015 r., znak: RO-I.077.15.2015), dnia 14 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 63/2015, znak: WIR.II.... czytaj dalej

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2015r.


Posiedzenie Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 80/15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2015r. odbyło się w dniu 8 maja 2015r. w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wysokość środków na dofinansowanie projektów konkursowych nadesłanych do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wynosiła 623.000 zł.

Konkurs ofert wpisuje się w Program finansowego wspierania przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego programów w określonych obszarach pomocy społecznej, realizowanych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 15 maja 2015 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Roberta Miękusa, pełnomocnika EDF Toruń S.A. z siedzibą w Toruniu, dnia 14 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał decyzję Nr 64/2015, znak: WIR.II.746.1.1.2015.EG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 14 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 14 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 kwietnia 2015 r., znak: DUDiM.455.33.2015; Wójta Gminy Waganiec z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: BD.6733.3.1.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 64/TZ/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.157.2015; Starostę Aleksandrowskiego Nr 7/2015 z dnia... czytaj dalej
Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.),

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 80/2015, znak: WIR.I.7840.2.30.2015.MS, dla inwestora: Gminy Rogowo, ul. Kościelna 8, 88-420 Rogowo, zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Przejście siecią... czytaj dalej

Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Nagrody Specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Wzorem lat ubiegłych w Dniu Pracownika Socjalnego przyznane będą nagrody specjalne Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. W związku z powyższym informujemy, że można składać wnioski w sprawie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej, przyznawanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej ( Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658). Nagrody Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przyznawane są w kategorii... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 8 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydentem Miasta Inowrocławia z dnia 4 maja 2015 r., znak: WDT.6724.1.7.2015.K; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 65/TZ/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.156.2015; Starostę Inowrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: AB.673.59.2015;

uzgadniających projekt decyzji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Zarząd Powiatu Toruńskiego z dnia 10 kwietnia 2015 r., znak: PZD-11.426.26.2015; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 59/TZ/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r., znak: ZKPPT.7637.133.2015; Starostę Toruńskiego z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: ABA.673.4.2015.LK;

uzgadniających projekt decyzji o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 7 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w związku z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 6 maja 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski, wydał postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w osnowie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: WIR.II.746.1.3.2015.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, reprezentowanego przez Mirosława Kielnika Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 maja 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 6 maja 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 kwietnia 2015 r., znak: Irg.6733.9.2015; Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego nr 61/TZ/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., znak: ZKPPT.7637.145.2015; Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z-3-ae-4351-199/15; Starostę... czytaj dalej
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza rzeczoznawców majątkowych do
składania ofert
na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość
nieruchomości położonych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez
Wydział Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzedu Wojewódzkiego
w latach 2015-2016

Strony