Ogłoszenia

np.: 19/10/2017
Ilość dokumentów: 978
Obwieszczenie z dnia 23 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 23 marca 2015 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 ze zm.) oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Prezydenta Miasta Torunia, reprezentowanego przez Stefana Kalinowskiego p.o. Dyrektora... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.6.2014.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2015 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Katarzyny Wojciechowskiej, działającej z upoważnienia płk Krzysztofa Szychulskiego, Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 20 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.8.2014.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 20 marca 2015 r.

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Olejnika prezesa firmy Biuro Studiów i Projektów „BIPROKABEL” Sp. z o.o.  z siedzibą w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 marca 2015 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 143, poz. 963 ze zm.) zawiadamiam o wydaniu dnia 19 marca 2015 r., pod oznaczeniem WIR.III.7830.1.2014 postanowienia o sprostowaniu, na wniosek Pana Rafała Szczepańskiego, decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr 2/ZRID/BP/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. znak WI.II.ZRID.BP.7830.3.2011.ZD o zezwoleniu na realizację inwestycji pn. „Przebudowa wału przeciwpowodziowego Grabowo-Świecie, odcinek wału wstecznego rzeki Wdy... czytaj dalej

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Radziejów ul. Kościuszki 20/22, 88 – 200 Radziejów z dnia 01 grudnia 2014 r. (wpływ do tut. organu 06 lutego 2015 r.),  decyzją   Nr 41/2015 z dnia 19 marca 2015 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 17 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Burmistrza Nowego z dnia 4 marca 2015  r., znak: IKS.6727.31.2015.RG; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 4/TZ/2015 z dnia 2 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.36.2015; Starostę Świeckiego z dnia 2 marca 2015 r., znak: AB.6730.N.405.2015.

uzgadniających projekt decyzji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Gminy Nowa Wieś Wielka, reprezentowanej przez Panią Janinę Buszkowską (pełnomocnictwo z dnia 2 marca 2015 r., znak: RO-I.077.15.2015), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 12 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3
 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
 i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)

do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej

oceniającej oferty podmiotów uprawnionych ubiegających się o realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2015r.

 

Zgłoszenia należy składać na formularzu (... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 9 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 9 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 6 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.14.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 6 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 5 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 5 marca 2015 r.

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP CARGO S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Duszczyk Dyrektora PKP CARGO S.A. Północny Zakład Spółki w Gdyni (pełnomocnictwo Nr CCR 0018/383/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.), w sprawie zmiany decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr 17/2013 z dnia 10 lipca 2013 r., znak: WI.III.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.47.2015.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 2/2015 z dnia 18 lutego 2015 r., znak: UI-4004/332b/14; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 3/TZ/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. znak: ZKPPT.7637.29.2015; Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 23 lutego 2015... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 4 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 4 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 4 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2015 r.
o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamia się,

że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), dnia 27 lutego 2015 r. Wojewoda... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 2 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 2 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r., Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 lutego 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.7.2014.PP)   

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 27 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10 lutego 2015 r., znak: GDDKiA-O/BY-Z3-ap-4351-42/15; Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 2/TZ/2015 z dnia 5 lutego 2015 r. znak: ZKPPT.7637.18.2015; Starostę Inowrocławskiego z... czytaj dalej
Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO–POMORSKIEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501 j.t.),

zawiadamia się,

że w dniu 25 lutego 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 25/2015, znak: WIR.I.7840.7.8.2015.MS, o pozwoleniu na budowę stacji gazowej pomiarowo-regulacyjnej wysokiego ciśnienia „Grębocin 2” o przepustowości QN=33000 m3/h, drogi wewnętrznej oraz... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) ,

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Panią Alicję Studzińską (pełnomocnictwo z dnia 24 listopada 2014 r. Nr IRORg-028-421/14), w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla... czytaj dalej

Strony