Ogłoszenia

np.: 01/06/2017
Ilość dokumentów: 788
Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

zawiadamiam,

że w ramach postępowania administracyjnego, prowadzonego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak: TN.405-61/17/ML;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 8/TZ/2017 z dnia 30 marca 2017r., znak: ZKPPT.7637.79.2017;
- Starostę Brodnickiego z dnia 10 kwietnia 2017 r., znak: WB.6740.11.23.2017;... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 19 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Janusza Cisak - Kierownika Infrastruktury 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy, działającego z pełnomocnictwa Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Włocławskiego w sprawie zbycia nieruchomości o nr 193/8, pow. 0,0500 ha

STAROSTA WŁOCŁAWSKI
GGN.6840.14.2015-2017.ZS

Włocławek, dnia 6 kwietnia 2017 r.

Starosta Włocławski

 

Na podstawie dyspozycji art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze sprzedaży.
I    Oznaczenie nieruchomości
Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, gmina Fabianki, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie oznaczona ewidencyjnie jako działka nr 193/8 o... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 13 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 j.t. ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku  z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812 j.t.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek (skorygowany dnia 11 kwietnia 2017 r.)... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

że dnia 11 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr 4/2017, znak: WIR.V.7820.65.2016.MM, w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 12 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

-  Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Bydgoszczy Nr ZAR/122/2017 z dnia 30 marca 2017 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.1.2.17.TZ;
- Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie Nr 55/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak: ZDP.11.5444.55.2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko –... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak:WST.612.1.92.2017.PS;
-Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 10/TZ/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r., znak: ZKPPT.7637.85.2017;
- Starostę Bydgoskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: WB.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23. ze zm.)

zawiadamiam

że dnia 11 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja nr 4/2017, znak: WIR.V.7820.61.2016.KS, w... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 11 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Burmistrz Gniewkowa z dnia 3 kwietnia 2017 r., znak: RD.7225.1.45.2017;
- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 11/TZ/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r., znak: ZKPPT.7637.86.2017;
- Starostę Inowrocławskiego z dnia 31 marca 2017 r., znak: AB.673.32.2017.


... czytaj dalej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO WYDZIERŻAWIENIA JEZIORA "DUŻA REPTÓWKA" - M. PIEŃ, GM. DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

STAROSTA BYDGOSKI
WN.6845.11.2016

Bydgoszcz, dnia 10 kwiatnia 2017 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE
PRZEZNACZENIA DO WYDZIERŻAWIENIA JEZIORA "DUŻA REPTÓWKA" - M. PIEŃ, GM. DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.)

STAROSTA BYDGOSKI

podaje do publicznej wiadomości, iż przeznaczył do wydzierżawienia na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość stanowiącą własność... czytaj dalej

Ogłoszenie Starosty Chełmińskiego w sprawie przeznaczenie do sprzedaży gruntu - działka ewidencyjna nr 224/1

STAROSTA CHEŁMIŃSKI

na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) oraz zarządzenia nr 45/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, podaje do publicznej wiadomości     

W Y K A Z

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowo - gospodarczym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Skarbu... czytaj dalej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu w siedzibie Kujawsko-Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert
na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu
w siedzibie Kujawsko-Pomorskim Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza Konkurs ofertowy na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu pracowniczego.

Przedmiotem najmu mają być pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 152,16 m2 stanowiące salę konsumpcyjna, zaplecze kuchenne wraz z częścią wydawczą oraz toaleta zlokalizowane w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Pana Stanisława Słomińskiego Nadleśniczego Nadleśnictwa Gniewkowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie punktu czerpania wody wraz z placem manewrowym na... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812),

zawiadamia się,

że dnia 31 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko - Pomorski wydał dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna decyzję Nr 1/2017, znak: WIR.II.747.3.2017.EG o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie Stacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 31 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Przemysława Kozickiego, występującego z upoważnienia Komendanta Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi z siedzibą Warszawie, dnia 31 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko–... czytaj dalej

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY jako
starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości,

wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego:

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w uzupełnieniu (pismo z dnia 29 marca 2017 r.) do wniosku Pana Wojciecha Osaka (pismo z dnia 8 lutego 2017 r.), działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 30 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 7/2017, znak: WIR.II.746.1.2.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11c  i 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 30 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 8/2017, znak: WIR.II.746.1.3.2017.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pani Małgorzaty Roszkowskiej, działającej z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz dnia 30 marca 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 9/2017, znak: WIR.II.746.1.4.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 30 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego

w uzupełnieniu (pismo z dnia 29 marca 2017 r.) do wniosku Pana Wojciecha Osaka (pismo z dnia 8 lutego 2017 r.), działającego z upoważnienia Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury Bydgoszcz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim.

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016, poz. 1610) ogłasza się, co następuje:

§1. Ustala się na okres 6 miesięcy, tj. od 1 kwietnia 2017 roku do 30 września 2017 roku, wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m²powierzchni użytkowej budynków... czytaj dalej

Strony