Ogłoszenia

np.: 19/08/2018
Ilość dokumentów: 1400
z dnia 31 lipca 2018 r. - zawiadminie o planowanym zgromadzeniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w  Bydgoszczy
       
       
ZAWIADOMIENIE  O  PLANOWANYM  ZGROMADZENIU
Postępowanie  uproszczone

Podstawa prawna: art. 21 i 22  ustawy z dnia 24  lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 408)I. ORGANIZATOR ZGROMADZENIA

1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim;

Malinowska Krystyna
... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 27 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  27  lipca 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 27 lipca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Polskich Kolei Państwowych S. A. z siedzibą w Warszawie , decyzję Nr 34/2018, znak: WIR.II.746.1.14.2018.EP o ustaleniu... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018 r.

 OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia  26  lipca 2018 r.
    Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Pana Adama Mike - pełnomocnika spółki ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 26 lipca 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 26 lipca 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.),

zawiadamia się,

że dnia 26 lipca 2018 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał, dla Spółki Energa - Operator S.A. Oddział w Toruniu, decyzję Nr 33/2018, znak: WIR.II.746.1.16.2018.AK o ustaleniu lokalizacji... czytaj dalej

Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert z dnia 25.07.2018 r.

 Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy informuje o wyniku Konkursu ofert złożonych na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie bufetu, w budynku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Obwieszczenie z dnia 24 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 24 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 24 lipca 2018 r. decyzji Nr 77/2018 o pozwoleniu na budowę na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziorna

obejmującej zadanie pn.:


1.    Przebudowa... czytaj dalej

Wykaz nieruchomości w gminie Radziejów przeznaczonych do zbycia w trybie darowizny

Nieruchomości gruntowe we władaniu Skarbu Państwa Powiat Radziejowski
Starostwo Powiatowe w Radziejowie w załączeniu przekazuje wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa

Obwieszczenie z dnia 19 lipca 2018 r

 OBWIESZCZENIE

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia        lipca 2018 r.


Na podstawie art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa


zawiadamiam


o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.4.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., umarzającej postępowanie odwoławcze w całości, toczące się w sprawie odwołania od... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 18 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO


z dnia 18 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,


w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 28 marca 2018 r. znak: DOA.7110.612.2017.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną... czytaj dalej

Wykaz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Chrzanowskiego 23A

Wykaz wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - ul. Chrzanowskiego 23A

Ogłoszenie Startosty Mogilieńskiego o sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie Startosty Mogilieńskiego o sprzedaży nieruchomości do zbycia w drodze bezprzetargowej

Obwieszczenie z dnia 17 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO


z dnia 17 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,


w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 5 lipca 2018 r. znak: DOA.... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2018 r o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowęNa podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez panią Dominikę Pomierny pełnomocnika inwestora Gminy Miasta Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
87 – 100 Toruń, decyzją Nr 70/2018 z dnia 11 lipca 2018 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  obejmujące... czytaj dalej

Obwieszczenie z dnia 16 lipca 2018 rOBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 16 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację


o wydaniu w dniu 13 lipca 2018 r. na rzecz
Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie
decyzji Nr 72/2018 o pozwoleniu na rozbiórkę


... czytaj dalej

Strony