Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Bydgoszczy, działającego przez pełnomocnika p. Piotra Tumidajskiego – Przedstawiciela Pracowni  Projektowej  ,,HYDROBETAM”  Barbara  Tumidajska  z   siedzibą   w  Krakowie, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, dla zadania pn.: „Przebudowa miejsc postojowych, budowa drogi pożarowej z placem manewrowym, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetleniowej na terenie kompleksu 1161 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Bydgoszczy, dz. nr 35/4, 35/5, 37, 43, 80 obr. 148 Bydgoszcz”.

Przedmiotowa nieruchomość została ujęta w Decyzji Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2016 r., poz. 25 ze zm. – Lp. 172 Załącznika do ww. Decyzji) i stanowi w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 11 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym teren zamknięty.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), strony mogą zapoznać się z przedmiotowym wnioskiem oraz załączonymi do niego materiałami w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, budynek B, X piętro, pok. 101e w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8:00 – 15:00, a także uzyskać wyjaśnienia oraz składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

Otrzymują:
1. Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
    ul. Podchorążych 33
    85-915 Bydgoszcz
2.Piotr Tumidajski
   ul. Komorowskiego 1/14
   30-106 Kraków
3. WIR.II. – a/a