z dnia 7 sierpnia - obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 7  sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 11 f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 23 ze zm.) dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.5.2018 z dnia 3 sierpnia 2018 r., uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 20 lutego 2018r. znak: ABA.6740.3.79.2017.BP zezwalającą Zarządowi Powiatu Toruńskiego na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2132 w zakresie budowy drogi rowerowej w ramach zadania p.n.: "Budowa ścieżki rowerowej Czernikowo-Mazowsze”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-77- 38), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 9.00 - 14.00.

Zgodnie z art. 11f ust 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.V.7821.5.2018.

 

Z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika Oddziału
Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa