z dnia 31 lipca 2018 r. - zawiadminie o planowanym zgromadzeniu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Bydgoszczy

Karty podstawowe

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
w  Bydgoszczy
       
       
ZAWIADOMIENIE  O  PLANOWANYM  ZGROMADZENIU
Postępowanie  uproszczone

Podstawa prawna: art. 21 i 22  ustawy z dnia 24  lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 408)I. ORGANIZATOR ZGROMADZENIA

1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiającego kontakt z nim;

Malinowska Krystyna
obywatelerp.w.bydgoszczy@gmail.com
tel.kont. 505 985 527

2. Data, godzina i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania,
przewidywana liczba uczestników oraz ewentualna trasa przejścia ze wskazaniem miejsca
zakończenia zgromadzenia;

04 sierpnia 2018roku
Plac na rogu Lewandowskiego i 700-lecia w Żninie
10:00-14:00 w tym czas pikiety 11:00-13:00
5-10 osób
Pikieta stacjonarna bez zajmowania pasa ruchu drogowego, z użyciem sprzętu nagłaśniającego (odczyty+muzyka), wystawienie banerów i potykaczy z plakatami.


3. Ewentualne zagrożenia, które w ocenie organizatora mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.
Agresywne zachowania przeciwników.           Bydgoszcz 31 lipca2018r.                                                                             Malinowska Krystyna
           Miejscowość, data                                                                 podpis organizatora


Uwagi:
1. Zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach, zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
w postępowaniu uproszczonym, przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej.

2. Organizator zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia  właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego,a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone-
wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną data zgromadzenia.
3. Zawiadomienie przekazuje się telefonicznie na nr 52 349 7777 lub 987 czynne całą dobę lub pocztą elektroniczną na adres:
kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl