z dnia 2 sierpnia 2018 r. - obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia        sierpnia 2018 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1496 ze zm.), zwana dalej specustawą drogową oraz art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) dalej k.p.a., zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego, na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tadeusza Rogóża, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wielkopolskiego z podziałem na 4 części: część 2 – Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Tryszczyn (bez węzła) do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości około 13,5 km” – etap II – rondo na DK nr 80 (skrzyżowanie z DD 27 i DD 29)”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym, kolorem wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.
I.    Działki objęte inwestycją:
Jednostka ewidencyjna 040307_2 Sicienko:
obręb 0010 Pawłówek: 62/2, 64/10, 64/12 (64/17), 64/13 (64/19), 63 (63/1), 22446/2 (294);
obręb 0009 Osówiec: 22445 (637), 634 ( 634/1),
II.    Działki, na których przewidziano obowiązek dokonania budowy lub przebudowy określonej
w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c, e - h specustawy drogowej oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy określonym w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. i specustawy drogowej:
   Jednostka ewidencyjna 040307_2 Sicienko:
   obręb 0010 Pawłówek: 64/12 (64/18), 64/13 (64/20), 63 (63/2);
   obręb 0009 Osówiec: 634 (634/2);
   Jednostka ewidencyjna 046101_1 M. Bydgoszcz:
   obręb 0316 M. Bydgoszcz: 153, 2/6.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 349 76 61), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00-14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP  Urzędu Miasta Bydgoszczy
 i Urzędu Gminy Sicienko.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art.10 k.p.a.
Znak sprawy:WIR.V.7820.28.2018.MT

                            Z up. Wojewody
                            Kujawsko-Pomorskiego
                            Agnieszka Waszak
                            p.o. Kierownika Oddziału
                            Budownictwa Specjalnego
                            w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa