Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza do udziału w pracach komisji opiniującej wnioski na realizację w 2018 r. zadań w ramach rządowego „Programu  integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”.

Komisja zostanie powołana zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W jej skład oprócz przedstawicieli Wojewody mogą wejść osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, które nie złożyły wniosków na 2018 r. na realizację zadań w ramach Programu. Ponadto nie pozostają wobec wnioskodawców składających wnioski  w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności i korzystają z pełni praw publicznych.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu drogą elektroniczną na adres   e-mail: zcurlej@bydgoszcz.uw.gov.pl lub w formie pisemnej na adres: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz w terminie 10 dni od dnia ukazania zaproszenia.
Dodatkowych informacji udziela p. Żaneta Curlej, pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych, tel. 566115268.