Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

OGŁOSZENIE
Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z póź.zm.) Starosta Mogileński ogłasza, co następuje :

I

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargowej nieruchomość Skarbu Państwa, położona w obrębie Siedlimowo, gmina Jeziora Wielkie , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 157/10 o pow. 0,3600 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00004613/6. Działka nr 157/10 stanowi grunt rolny. Klasa bonitacji gruntów :R-IVa- 0,1102 ha, Br-RIVa- 0,2498 ha.
W dziale III przedmiotowej księgi wieczystej wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością - wszczęto postępowanie wymiany gruntów.
2. Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z póź.zm. ) nabywają nieruchomość na zasadach określonych w ww. ustawie jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Po upływie ww. terminu Starosta Mogileński ogłosi przetarg na zbycie nieruchomości.
3. Przetarg będzie miał formę przetargu ustnego ograniczonego do osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.2052 z póź.zm.)
a) cena wywoławcza wyniesie 18.000,00 złotych (słownie : osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
b) cena sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z póź.zm.).
4. Działka nr 157/10 położona w obrębie Siedlimowo zgodnie z treścią i rysunkiem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeziora Wielkie, zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/87/2016 Rady Gminy Jeziora Wielkie z dnia 22 lutego 2016 r. teren obejmujący w w. działkę oznaczony jest symbolem G - strefa przemysłu rolnego i energetyki wiatrowej. W ramach ww. strefy działka nr 157/10 znajduje się w obszarze osadniczym G.M.23.

II

Ogłoszenie wywiesić na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mogilnie w okresie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 18 maja 2017 r.

 

Starosta Mogileński
Tomasz Barczak