Ogłoszenie Starosty Mogileńskiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Karty podstawowe

OGŁOSZENIE

Starosty Mogileńskiego
z dnia 28 kwietnia 2017 roku
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze
przetargowej

Działając na podstawie art. 35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2016 r.,poz.2147 z póź.zm.) Starosta Mogileński ogłasza, co następuje :

I

1. Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia w drodze przetargowej nieruchomość gruntowa Skarbu Państwa, położona w obrębie Palędzie Dolne, gmina Mogilno , oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 134/1 o pow. 0,2560 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mogilnie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1M/00003077/9.Nieruchomość stanowi grunt przeznaczony pod przemysł.
W dziale III księgi wieczystej BY1M/00003077/9 wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe - służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości KW 5927 polegająca na prawie do przechodzenia, przejazdu oraz przepędu bydła.
2. Osoby, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.2147 z póź.zm. ) nabywają nieruchomość na zasadach określonych w ww. ustawie jeżeli złożą wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Po upływie ww. terminu Starosta Mogileński ogłosi przetarg na zbycie nieruchomości.
3. Przetarg będzie miał formę przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich
a) cena wywoławcza wyniesie 30.000,00 złotych (słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100)
b) warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej, tj. 6.000,00 złotych (słownie : sześć tysięcy złotych 00/100)
c) cena sprzedaży zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.Dz.U. z 2016 r., poz. 710 z póź.zm.).
4. Działka nr 134/1 położona w obrębie Palędzie Dolne zgodnie z treścią i rysunkiem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilno, zatwierdzonego Uchwałą nr VIII/56/15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 17 kwietnia 2015 r. teren obejmujący ww. działkę usytuowany jest w : strefie funkcjolanej G-tereny górnicze, na obszarze działalności inwestycyjnej - teren górniczy „Palędzie I” Inowrocławskich Kopalni Soli „SOLINO” Kopalni Soli „Mogilno”, teren zakładu górniczego kopalni soli.

II

Ogłoszenie wywiesić na tablicy Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Mogilnie w okresie od dnia 28 kwietnia 2017 r. do dnia 18 maja 2017 r.

 

Starosta Mogileński
Tomasz Barczak