Ogłoszenie Starosty Bydgoskiego z dnia 3 sierpnia 2018 roku wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres jednego roku, w trybie bezprzetargowym, tj. gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa

WN.6845.4.2016

 

O G ŁO S Z E N I E

            Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

 

STAROSTA BYDGOSKI

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości

przeznaczonych do wydzierżawienia na okres jednego roku, w trybie bezprzetargowym, tj.  gruntów rolnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

 

Położenie nieruchomości

Jarużyn, gmina Osielsko.

 

Oznaczenie nieruchomości

Działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami:

- 120,    o pow.   0,9400 ha, KW BY1B/00203244/2, (ŁIII,

 ŁIV),

- 44/5,   o pow.   2,4400 ha, KW BY1B/00206300/4, (RIVa, RIVb, W),

- 46/1,   o pow.   9,4000 ha, KW BY1B/00206300/4, (RIVa,  RIVb, PsV, W, N),

- 81,      o pow. 38,3517 ha, KW BY1B/00026304/6, (RII, ŁIII, ŁIV, W, dr),

- 109/5, o pow. 10,1858 ha, KW BY1B/00026304/6, (PsIV, PsV, Ps VI, Lzr-PsVI),

- cz. 109/8, o pow. 46,7480 ha, KW BY1B/00026304/6, (RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RV, RVI,  

                                                                                  PsIV,  PsV, W, Lzr-PS-IV, Lzr-PsVI,  N),

- 44/11, o pow.   4,5444 ha, KW BY1B/00027492/7, (RIVa, RIVb, PsV, W, N),

 ________________________________

 

tj. ogółem.  pow. 112,6099 ha

stanowiące własność Skarbu Państwa.

 

Opis nieruchomości

Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, pastwiska trwałe, grunty orne, grunty pod rowami, łąki trwałe, drogi, grunty zadrzewione         i zakrzewione na użytkach rolnych.

Grunty te są użytkowane przez dotychczasowego dzierżawcę.

 

Przeznaczenie w planie

Wyżej wymienione nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osielsko.

 

 

Forma zagospodarowania

Wyżej wymienione nieruchomości przewidziane są do wydzierżawienia na cele rolne.

 

Wysokość stawki czynszu i zasady aktualizacji opłat.

Stawka czynszu wynosi 906 dt pszenicy za całą nieruchomość w stosunku rocznym, wyrażoną w złotych wg stawek ceny skupu pszenicy ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za I półrocze danego roku.

 

Terminy wnoszenia opłat

 

Czynsz dzierżawny płatny jest  jednorazowo do dnia 30 września 2019 r.