Ogłoszenie Starosty Żnińskiego z dnia 15 maja 2017 roku

OGŁOSZENIE
STAROSTY ŻNIŃSKIEGO
z dnia 15 maja 2017 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 214 z późn. zm.), ogłaszam co następuje:

Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do zbycia niżej opisana nieruchomość:
Położenie nieruchomości - Barcin
Oznaczenie nieruchomości - działka nr 109/7 o pow. 0,3484 ha, zapisana w księdze wieczystej Nr BY 1U/00032615/2.
Opis nieruchomości - działka nr 109/7 zabudowana jest budynkiem adoptowanym na cele mieszkaniowe oraz budynkiem garażowym, ogrodzona i zagospodarowana (drzewa ozdobne, trawnik, oświetlenie i utwardzenie terenu).
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego - działka nr 109/7 nie jest objęta ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Barcin zatwierdzonego uchwałą Nr XII/97/2015 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29.10.2015 r., działka nr 109/7 znajduje się w jednostce 1.5 - jednostka wielofunkcyjna o charakterze:
-   jednostka obejmuje południowo-wschodnią część miasta pomiędzy ulicami Dworcową i Lotników, a linia kolejową;
-   jest to jednostka wielofunkcyjna - do rewitalizacji przestrzeni, uporządkowania i estetyzacji zagospodarowania także poprzez wymianę zabudowy, ograniczenia współwystępowania funkcji kolizyjnych.
Dla tej jednostki wskazuje się następujący profil funkcjonalny:
-    dominujące funkcje - komunalne (ciepłownia) oraz gospodarcze (w tym usługowe), komunikacyjne (zespół garaży), rekreacja (teren ogródków działkowych);
-    funkcje uzupełniające - rolnicza.
Forma sprzedaży - sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego.
Cena nieruchomości - 92.400 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Żninie, na okres 21 dni oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Żninie.

Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, przekazuje wykaz wojewodzie, w celu jego zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informację o zamieszczeniu wykazu właściwy organ podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Bliższych informacji na temat sprzedaży wymienionej w niniejszym wykazie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Żninie pok. nr 27 lub telefonicznie 52 30-31-100 wew. 62.

Wywieszono, dnia    2017 r.

Zdjęto, dnia 

Podpisał
Starosta Żniński
Zbigniew Jaszczuk