Ogłoszenie o naborze na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Karty podstawowe

Ponowne ogłoszenie o naborze na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Ponowne ogłoszenie o naborze na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów na rzecz praw pacjenta

Wojewoda Kujawsko-Pomorski działając na podstawie art. 106 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, ponownie ogłasza nabór kandydatów na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta proszone są o zgłaszanie kandydatów na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, którzy spełniają warunki określone w art. 106 ust. 2 i 6  ustawy:
1)    są ubezpieczeni i zamieszkują na obszarze działania ww. oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
2)    korzystają z pełni praw publicznych,
3)    posiadają wykształcenie wyższe,
4)    nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy, kandydaci nie mogą być jednocześnie:

1)    dyrektorami oddziałów wojewódzkich Funduszu oraz pracownikami oddziału  wojewódzkiego Funduszu,
2)    Prezesem Funduszu,
3)    zastępcą Prezesa Funduszu,
4)    pracownikami centrali Funduszu,
5)    świadczeniodawcami,
6)    właścicielami lub pracownikami apteki, hurtowni farmaceutycznej lub podmiotu wytwarzającego produkty lecznicze i wyroby medyczne,
7)    posiadaczami akcji lub udziałów w spółkach prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 5 i 6,
8)    osobami, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2-8 ustawy, z wyjątkiem pracowników urzędów obsługujących ministrów będących podmiotami tworzącymi.

Zgłoszenia kandydatów na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powinny zawierać następujące załączniki:

1)    życiorys kandydata (z uwzględnieniem opisu doświadczenia w zakresie znajomości systemu ochrony zdrowia oraz aktywnej współpracy na rzecz sektora organizacji pacjentów i praw pacjenta wraz ze wskazaniem liczby lat doświadczenia),
2)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
3)    dokument potwierdzający wyższe wykształcenie,
4)    oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
5)    oświadczenie, iż nie zachodzą przesłanki wykluczające zasiadanie w ww. Radzie, o których mowa w art. 106 ust. 7 ustawy
6)    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
7)    oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie działania ww. oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia i posiadaniu ubezpieczenia zdrowotnego.

Celem weryfikacji faktycznych działań organizacji na rzecz praw pacjentów do składanych dokumentów należy dołączyć:
1)    statut,
2)    sprawozdanie merytoryczne z działalności za ostatnie dwa lata, dokumentujące aktywność i doświadczenie w obszarze ochrony praw pacjenta.

Organizacje pacjentów działające na rzecz praw pacjenta proszone są o złożenie zgłoszeń kandydatów wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 14 dni od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty można składać osobiście w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy (pokój nr 52, budynek B) lub przesyłać za pośrednictwem poczty na adres:
Wydział Zdrowia, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz z dopiskiem „nabór na członka Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia”

Spośród zgłoszonych kandydatów Wojewoda Kujawsko-Pomorski powoła członka
Rady Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.