Obwieszczenie z dnia 9 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 9 maja 2017 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – zwanej dalej k.p.a., w związku z art. 11c i 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031) – zwanej dalej specustawą,

zawiadamiam,

że dnia 8 maja 2017 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r. znak: WIR.V.7820.61.2016.KS, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Odcinek 7: Jaroszewo (bez węzła) – granica województwa o długości około 25,1 km”
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią postanowienia w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113a (tel. 52-349-74-03), w dniach pracy Urzędu w godzinach 10.00-14.00.
Na postanowienie służy stronom prawo zażalenia do Ministra Infrastruktury i Budownictwa za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia stron o jego wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 7 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, Urzędzie Miejskim w Żninie, Urzędzie Gminy w Gąsawie, Urzędzie Gminy Rogowo oraz na stronie BIP Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Żninie, Urzędu Gminy w Gąsawie, Urzędu Gminy Rogowo, a także w prasie lokalnej.

WIR.V.7820.61.2016.KS

Podpisała:
Z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Anna Szczepaniak
Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa