Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w związku z art. 13 ust. 1 i 4  ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wydaniu
przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

w trybie przeprowadzonego postępowania odwoławczego, decyzji z dnia 25 lipca 2018 r. znak: DOA.7110.125.2018.MMS, utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2018 r. znak: WIR.I.7840.7.25.2017.HK zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę pn.: „Budowa  linii  400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo” w zakresie od słupa nr 43 (z wyłączeniem słupa nr 43) do słupa nr 59 (z wyłączeniem słupa nr 59) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na działkach o nr ewid.: 165/6, 165/7 obręb Bolumin.

Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ostateczna. Strony postępowania mogą ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę należy wnieść za pośrednictwem ww. organu (adres korespondencji ul. Krucza 38/42, 00 - 926 Warszawa). Skuteczne doręczenie stronom decyzji następuje z dniem obwieszczenia w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Bydgoszczy.

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.7.25.2017.HK