Obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2018 r.

Na podstawie art. 11f ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496), dalej: specustawa drogowa oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) dalej: kpa

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak: WIR.V.7821.10.2018.PP z dnia 7 sierpnia 2018 r., utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Toruńskiego z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak: ABA.6740.9.294.2017.BP zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg gminnym, obejmujących budowę ścieżki rowerowej w ramach zadania pod nazwą: „Budowa ścieżki rowerowej Toruń-Górsk”.

Strony postępowania zakończonego wydaniem wyżej wymienionej decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113b, XI piętro, tel. 52 349-74-54), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 8.00 - 12.00.

Zgodnie z art. 11f ust 7 specustawy drogowej, w związku z art. 49 ustawy kpa niniejsze obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.V.7821.10.2018.PP


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa