Obwieszczenie z dnia 8 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania administracyjnego, że organ zgromadził wymagane prawem dokumenty w sprawie prowadzonej na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanego przez pełnomocnika - przedstawiciela wykonawcy,  Dyrektora Kontraktu z ramienia firmy Trakcja PRKiL S.A., Pana Arkadiusza Arciszewskiego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko - pomorskiego i wielkopolskiego. Część 4 - Projekt i budowa drogi  ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Szubin (z węzłem) do węzła Jaroszewo (z węzłem) o długości około 19,3 km – w zakresie powiatu żnińskiego”

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa, Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B), pokój 113 na XI piętrze (tel. 52 3497410), w dniach pracy Urzędu, w godz. 8.00 - 14.00, oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, które dodatkowo zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń i stronie BIP Gminy Żnin, a także w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 61 ust.1 oraz art. 90 ust. 1, 7 i 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) została przeprowadzona ponowna ocena oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko z udziałem społeczeństwa. Regionalny Dyrektor Ochrona Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 10.02.2017 r. znak: WOO.4242.180.2016.KŚ.7, WOO.4242.200.2016.KŚ.7, uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Znak sprawy:  WIR.V.7820.65.2016.MM                                                

Zawieszono na tablicy ogłoszeń

dnia                                 2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń
                                                                 .................................................
dnia                               2016 r.                       (pieczęć jednostki)
                                                                  Podpis osoby odpowiedzialnej