Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 14/TZ/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r., znak: ZKPPT.7637.102.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.139. 2017.MO,

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadania inwestycyjnego nr 11340 pn. „Przebudowa sieci hydrantowej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, energetycznej i teleinformatycznej na terenie kompleksu wojskowego dla potrzeb 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Bydgoszczy” na terenie działek o nr ew.: 10/5, 11/1, 12/27, 13, 14/3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27/1, 117/4 obręb 0123 przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy.
Znak sprawy: WIR.II.746.1.13.2017.AK

 

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa