Obwieszczenie z dnia 8 maja 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 8 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 15/TZ/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r., znak: ZKPPT.7637.100.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 kwietnia 2017 r., znak: WAB.I.6724.3.136. 2017.MO;
uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zadań inwestycyjnych:
•    nr 11332 pn.: „Budowa parkingu wielopoziomowego dla potrzeb Jednostek i Instytucji Wojskowych Dyslokowanych w kompleksie wojskowym przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy”,
•    nr 11331 pn. „Budowa ośrodka szkolenia i certyfikacji dowództw Sił Zbrojnych dla potrzeb Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy”,
na terenie działki nr ewid. 10/5 (część) obręb 0123, Miasto Bydgoszcz przy ul. Szubińskiej 105 w Bydgoszczy.
Znak sprawy: WIR.II.746.1.14.2017.EG

 

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa