Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


    podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnegona wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wojnowskiego, w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.:
1.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-0785-04 AsXSn 4x50 ST Niemczyk 1 obw. 400 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 121-122) w miejscowości Niemczyk, gmina Papowo Biskupie (skrzyżowanie nr 28);
2.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-0785-05 AL 35 – ST Niemczyk 1 obw. 500 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 123-124) w miejscowości Niemczyk, gmina Papowo Biskupie (skrzyżowanie nr 29);
3.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. Bartlewo 1 ozn. 221070400N AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 126-127) w miejscowości Niemczyk, gmina Papowo Biskupie (skrzyżowanie nr 30);
4.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-1501-01 AsXSn 50 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 172-173) w miejscowości Wiewiórki, gmina Płużnica (skrzyżowanie nr 45);
5.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-1414-02 AL 50 oraz odgałęzienia AsXSn 4x35 ze stacji Turznice 5 obw. 200 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 178-179) w miejscowości Turznice, gmina Grudziądz (skrzyżowanie nr 46-47);
6.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Grudziądz Rządz – Gierymskiego 2 ZK BLX-T 50 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 180-181) w miejscowości Turznice, gmina Grudziądz (skrzyżowanie nr 48);

w związku z realizacją inwestycji – Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii niskiego i średniego napięcia);

na działkach o nr ewid.: 8, 17, 86, 84, 23, 93 – obręb 0007 Niemczyk, gmina Papowo Biskupie; 96/6, 96/9, 96/5 – obręb 0015 Wiewiórki, gmina Płużnica; 180, 128, 129/1, 129/2, 130, 118 – obręb 0023 Turznice, gmina Grudziądz.

./.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 133, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Papowo Biskupie, Urzędu Gminy Płużnica, Urzędu Gminy Grudziądz oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa


WIR.I.7840.7.12.2018.HK(Z)