Obwieszczenie z dnia 8 czerwca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 8 czerwca 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wojnowskiego, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na zamierzenie budowlane pn.:
 
1.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-1415-02 Al 70 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo (przęsło 182-183) w miejscowości Turznice, gmina Grudziądz (skrzyżowanie nr 49);
2.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Rządz – Gierymskiego 2 ZK 216070000 AFL-6 50 oraz linii napowietrznej 15 kV ozn. 216070700 AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 187-188) w miejscowości Kobylanka, gmina Grudziądz (skrzyżowanie nr 50 i 51);
3.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-0459-02 AsXSn 70 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 188-189) w miejscowości Kobylanka, gmina Grudziądz (skrzyżowanie nr 52);
4.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ozn. NN2-1928-03 AsXSn 70 ze ST Pastwiska obw. 300 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec –  Grudziądz Węgrowo (przęsło 192-193) w mieście Grudziądz, obręb 122, gmina - miasto Grudziądz (skrzyżowanie nr 53);

w związku z realizacją inwestycji – Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii niskiego i średniego napięcia);

na działkach o nr ew.: 80/2, 81/2 – obręb 0023 Turznice; 461/1, 314/1, 286/10 – obręb 0006 Kobylanka, gm. Grudziądz; 11, 3033/9 – obręb 0122 Miasto Grudziądz, gm. Miasto Grudziądz.


    Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 131, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Urzędu Gminy
w Grudziądzu oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Zygmunt Borkowski
Dyrektor
 Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

WIR.I.7840.7.11.2018.MJ (Z)