Obwieszczenie z dnia 7 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  6  września 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,

że dnia 6 września 2018 r. została wydana decyzja nr 20/2018, znak: WIR.V.7820.7.2018.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 przez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:

Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:


-  przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
-  w nawiasach podano numery działek po podziale,
-  pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.


1.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Powiat: Toruński
Jednostka ewidencyjna 041502_2, Chełmża – gmina
Obręb 0029 Zelgno:
216 (216/1, 216/2); 215/4 (215/6, 215/7); 212 (212/1, 212/2);

2.    Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
dla realizacji inwestycji:
Powiat: Toruński
Jednostka ewidencyjna 041502_2, Chełmża – gmina
Obręb 0029 Zelgno:
214; 258;

3.    Działki przewidziane na realizację inwestycji, dla których uzyskano oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Powiat: Toruński
Jednostka ewidencyjna 041502_2,  Chełmża – gmina
Obręb 0029 Zelgno:
211;

   Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
   Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-74-14), w dni pracy Urzędu w godzinach 8:00-14:00.

   Od decyzji służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron
o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy w Chełmży.


   W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo
do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesieni a odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa
do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości od odwołania od decyzji oraz
jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.7.2018.JB


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
Kierownik
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa