Obwieszczenie z dnia 5 września 2017 r.

 OBWIESZCZENIE

 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 z dnia  5 września 2017 r.

             Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 19 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

 

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

 na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna,  działających przez pełnomocnika Panią Monikę Szymczuk,  przekazany dnia 11 sierpnia  2017 r. (pismo znak: TLL/3260/17), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla zadania pn.: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń” (gmina Nowe), wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii średniego i niskiego napięcia).