Obwieszczenie z dnia 5 września 2017 r.

Karty podstawowe


OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 5 września 2017 r.
o wydaniu postanowienia wznawiającego
 z urzędu postępowanie administracyjne

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U.
 z 2017 r. poz. 1496) oraz na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zwanej dalej „kpa”, Wojewoda Kujawsko-Pomorski zawiadamia, że działając na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 150 § 1 oraz art. 145 § 1 pkt 5 kpa, wydał postanowienie z dnia 1 września 2017 r., znak: WIR.V.7820.22.2017.KS, o wznowieniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/ZRID/2014 z dnia 20 czerwca 2014 r., znak WI.IV.7820.34.2013, o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy – granica województwa”.
Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 3 (budynek B, pokój 113a, XI piętro, tel. 52 349-74-03), w dniach pracy tut. Urzędu, w godz. 10.00 - 14.00, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, jak również z treścią postanowienia w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, tj. w Urzędzie Gminy Tłuchowo, Urzędzie Gminy Lipno, Urzędzie Gminy w Wielgiem oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem.

WIR.V.7820.22.2017.KS


Podpisała:
Z up. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego
Anna Szczepaniak
Kierownik Oddziału Budownictwa Specjalnego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa