Obwieszczenie z dnia 5 lipca 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO


z dnia 5 lipca 2018 r.


    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku
z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),


podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego


na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Marka Rakoczy, postępowania w sprawie wydania pozwolenia na zamierzenie budowlane pn.: „Budowa linii 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo’ w zakresie od słupa 179 (z wyłączeniem słupa 179) do słupa nr 186 (z wyłączeniem słupa 186) w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz”, realizowana na działkach o nr ew.: 126, 123, 127, 118, 112/1, 112/3, 109, 104/1, 104/2, 102, 84/4, 83, 103/4, 103/3, 80/2, 81/2, 81/3, 74/1, 75/4, 80/3, 75/2, 176/2, 12, 11, 9, 10, 8, 6, 5, 4, 3/1, 23/2 – obręb 0023 Turznice; 471/1 – obręb 0006 Kobylanka, gmina Grudziądz.
    Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 131, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy w Grudziądzu oraz w gazecie
o zasięgu ogólnopolskim.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


WIR.I.7840.7.10.2018.MJ (Z)