Obwieszczenie z dnia 4 stycznia 2018 roku

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  04 stycznia  2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w zawiązku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 grudnia 2017 r. znak: WAB.I.6724.3.422.2017.MO,
- Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11 grudnia 2017 r. znak: WUOZ.DB.ZAR.5151.14.4.2017.TZ.,
- Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 33/TZ/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r., znak: ZKPPT.7637.420.2017;
- Prezydenta Miasta Bydgoszczy – Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, Nr 20/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. znak: UI-4004/682/17,

uzgadniających projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla zadania „Przebudowa miejsc postojowych, budowa drogi pożarowej z placem manewrowym, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej i oświetleniowej na terenie kompleksu 1161 przy ul. Bernardyńskiej 2 w Bydgoszczy, dz. nr 35/4, 35/5, 37, 43, 80 obręb 148 Bydgoszcz”.


WIR.II.746.1.33.2017.JB

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko - Pomorskiego
Maria Czerwińska – Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa