Obwieszczenie z dnia 4 czerwca 2018 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  4 czerwca 2018 r.
o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejZgodnie z art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) dalej k.p.a., zawiadamiam, że dnia 30 maja 2018 r., Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 12/2018 znak: WIR.V.7820.1.2018.MT, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy wraz z budową infrastruktury dla transportu publicznego w ul. Wały Jagielońskie w Bydgoszczy na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek.”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
Działki ewidencyjne ujęte w nawiasach oznaczają działki po podziale geodezyjnym, kolorem wytłuszczonym zaznaczono działki przeznaczone pod inwestycję.
I.    Działki objęte inwestycją:
     Jednostka ewidencyjna m. Bydgoszcz  046101_1,
     Obręb ewidencyjny: 0098 Bydgoszcz – 206/1, 229, 225/18, 200, 145/2(145/3).
II. Działki, na których przewidziano obowiązek dokonania budowy lub przebudowy określonej w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c, e - h ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu w związku z obowiązkiem dokonania budowy lub przebudowy określonym w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych:
Jednostka ewidencyjna, m. Bydgoszcz  046101_1
Obręb ewidencyjny; 0098 Bydgoszcz – 146/2, 146/1, 147/11, 145/2(145/4),148.
     Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą się zapoznać z jej treścią w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b
(tel. 52-349-76-61), w godzinach pracy Urzędu.
     Od decyzji służy odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego, w terminie 14 dni  od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy, w związku z art. 49 k.p.a., zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w BIP tych gmin, a także w prasie lokalnej.


Znak sprawy: WIR.V.7820.11.2018.MT


w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
                        Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

 

Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika Oddziału Budownictwa Specjalnego