Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

(dot. sprawy znak: WIR.II.746.1.16.2014.PP)

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1, w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr ZAR/85/2015 z dnia 18 marca 2015 r., znak: WU OZ. DB.ZAR.5151.18.2.15.TZ.;
  • Burmistrza Gniewkowa z dnia 19 marca 2015 r., znak: RD.7225.1.43.2015
  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 42/TZ/2015 z dnia 20 marca 2015r., znak: ZKPPT.7637.103.2015;
  • Starostę Inowrocławskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: AB.673.53.2015;

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0002068_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym na działkach o nr ew. 319/22 i 319/23 obręb 0169 Gniewkowo, gmina Gniewkowo, pow. inowrocławski, realizowanej w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”.

Stosownie do art. 49 Kpa zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju