Obwieszczenie z dnia 31 marca 2015 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 12/TZ/2015 z dnia 16 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.64.2015;
  • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 20 marca 2015 r., znak: ZDW.RDW1.12.509.39.2015;
  • Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w Bydgoszczy nr ZAR/73/2015 z dnia 16 marca 2015 r., znak: WU OZ.DB.ZAR.5151.25.1.15.TZ;
  • Wójta Gminy Złotniki Kujawskie z dnia 19 marca 2015 r., znak: BUD.10.2015;
  • Starostę Inowrocławskiego z dnia 169 marca 2015 r., znak: AB.673.47.2015.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000407_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym na dz. nr ew. 98/47, obręb Złotniki Kujawskie, gmina Złotniki Kujawskie, w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.II.746.14.2014.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju