Obwieszczenie z dnia 30 marca 2015 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 30 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

zawiadamiam o wydanych postanowieniach przez:

  • Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego nr 51/TZ/2015 z dnia 23 marca 2015 r., znak: ZKPPT.7637.104.2015;
  • Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku z dnia 19 marca 2015 r., znak: TEK 7323/BTW/0203/2015;
  • Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 20 marca 2015 r., znak: GK.7010.2.2015.RD;
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie z dnia 19 marca 2015 r., znak: UT II.6730.15.2015;
  • Starostę Radziejowskiego z dnia 18 marca 2015 r., znak: GB.III.6740.8.6.2015.

uzgadniających projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego c0000812_KUJ_B wraz z przyłączem energetycznym na dz. nr ew. 8, obręb Zakręta, gmina Piotrków Kujawski, w ramach: „Budowy infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS FAZA I – PRACE PRZYGOTOWAWCZE POIiŚ 7.1-36.2”.

Stosownie do art. 49 K.p.a. zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: WIR.II.746.1.8.2014.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko–Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rozwoju