Obwieszczenie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),  zawiadamiam, że dnia 29 sierpnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał z urzędu postanowienie znak: WIR.II.746.1.18.2017.AK uzupełniające decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r., znak: WIR.II.76.1.18.2017.EG, Nr 27/2017 2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia zasilającej obiekty zlokalizowane w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota oraz w miejscowości Zamość, gmina Szubin, na nieruchomościach ozn. nr ewid. 207/1 i 208 obręb Zamość, gmina Szubin.

Strony mogą zapoznać się z treścią postanowienia w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), pokój 104 na X piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-97.Znak sprawy: WIR.II.746.1.18.2017.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
i Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa