Obwieszczenie z dnia 29 czerwca 2018 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  29  czerwca 2018 r.
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejNa podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1496 ze zm.) zwanej dalej specustawa drogową oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.


zawiadamiam,


że dnia 29 czerwca 2018 r. została wydana decyzja nr 15/2018, znak: WIR.V.7820.60.2017.JB, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie od km 12+853 do km 14+303 polegająca na budowie drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą i urządzeniami” usytuowanej na działkach ewidencyjnych o numerach:


Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu
na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:


-  przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi,
-  w nawiasach podano numery działek po podziale,
-  pogrubioną czcionką zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji.


1.    Numery działek pod inwestycję podlegające podziałom:
Powiat: Tucholski
    Jednostka ewidencyjna 041603_2 Kęsowo
Obręb 0008 Żalno: 415 (415/2, 415/1); 417 (417/2, 417/3, 417/1); 418/3 (418/9, 418/8); 418/4 (418/6, 418/7, 418/5);
Obręb 0006 Piastoszyn: 188 (188/2, 188/1).

2.    Numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
Powiat: Tucholski


Jednostka ewidencyjna 041603_2 Kęsowo


Obręb 0008 Żalno: 162.
 Obręb 0006 Piastoszyn: 54.

3.    Numery działek, dla których ustanawia się ograniczone korzystanie z nieruchomości
dla realizacji inwestycji:
Powiat: Tucholski


Jednostka ewidencyjna 041603_2 Kęsowo


Obręb 0006 Piastoszyn: 48/5.

4.    Numery działek obejmujących tereny wód płynących.
Powiat: Tucholski


Jednostka ewidencyjna 041603_2 Kęsowo


     Obręb 0008 Żalno: 416.

      Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.
     Strony postępowania zakończonego wydaniem w/w decyzji mogą zapoznać się z jej treścią w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3, budynek B, piętro XI, pok. 113b (tel. 52-349-74-14), w dni pracy Urzędu w godzinach 8:00-14:00.
      Od decyzji służy odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 specustawy, w związku z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń i na stronach BIP: Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i Urzędu Gminy Kęsowo.
     W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesieni a odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania skutkuje brakiem możliwości od odwołania od decyzji oraz jej zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ponadto jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed terminem do wniesienia odwołania.

Znak sprawy: WIR.V.7820.60.2017.JB

Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa