Obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 28 września 2018 r.

Na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


zawiadamia o przedłużeniu terminu zakończenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej wydaniem przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 czerwca 2015 r. decyzji nr 2/ZRID/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910” do dnia 30 listopada 2018 r.


Powyższe wynika z konieczności uzyskania opinii i wyjaśnień Starostwa Inowrocławskiego w sprawie przedłożonych przez wnioskodawcę wykazów zmian ewidencyjnych dla nieruchomości dotyczących niniejszego wznowienia i przeprowadzenia analizy przywołanych przez wnioskodawcę dokumentów.
Znak sprawy: WIR.V.7821.17.2016.KS


Z up. WOJEWODY
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Agnieszka Waszak
p.o. Kierownika
Oddziału Budownictwa Specjalnego
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa