Obwieszczenie z dnia 28 września 2018 r

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowęNa podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)


Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez pana Jacka Osiewała pełnomocnika inwestora Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą
w Płocku, decyzją Nr 98/2018 z dnia 28 września 2018 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę  obejmujące budowę 2-ej nitki rurociągu przesyłowego paliw z PMRiP Góra – Wielowieś w ramach infrastruktury przesyłowej paliw do wymogów ustawy o zapasach interwencyjnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, gmina Gniewkowo i Inowrocław w zakresie rurociągu przesyłowego dalekosiężnego DN350 w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 252 o długości L=22,9 m, realizowanej na działkach o nr ew.: 25/1 obręb 0009 Dziennice; 49 obręb 0042 Trzaski, gm. Inowrocław, stanowiących pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 252.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3 (budynek B, XIII piętro, pokój nr 133) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
znak sprawy: WIR.I.7840.2.40.2018.AP