Obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Karty podstawowe

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
na terenie zamkniętym

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.),

zawiadamia się,

że na wniosek Pana Leszka Kostrzewskiego, działającego z pełnomocnictwa PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie Dystrybucja Energii Elektrycznej Pomorski Rejon Dystrybucji Ekspozytura w Bydgoszczy dnia 28 kwietnia 2017 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał decyzję Nr 12/2017, znak: WIR.II.746.1.6.2017.AK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV (Linia Potrzeb Nietrakcyjnych), w związku z częściowym demontażem linii napowietrznej zamontowanej na konstrukcjach indywidualnych od słupa nr e-74-7 do słupa nr 74-35A na stacji Mogilno na nieruchomości oznaczonej nr ew. 1263/28 obręb 0001 Mogilno.
Informuję, że z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3 (budynek B), pokój 104 na X piętrze, w dniach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz we wtorki w godzinach od 8.00 do 16.00. Równocześnie proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne terminu wglądu do akt sprawy – tel. 052-349-74-97.
Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zawiadomienia o wydaniu przedmiotowej decyzji. Zgodnie z art. 49 Kpa upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.
Stosownie do art. 53 ust. 6 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.Znak sprawy: WIR.II.746.1.6.2017.AK

Podpisała:
Z up. Wojewody
Kujawsko – Pomorskiego
Maria Czerwińska-Klich
Kierownik
Oddziału Planowania
I Zagospodarowania Przestrzennego
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa