Obwieszczenie z dnia 27 września 2018 r

Karty podstawowe

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski


podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 19, 87 – 805 Włocławek, decyzją Nr 96/2018
z dnia 25 września 2018 r., został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone pozwolenie na budowę obejmujące zamierzenie inwestycyjne pn.: „Rozbudowę instalacji produkcyjnej należącej do Indorama Ventures Poland Sp. z o.o., w zakresie budowy komory zasuw”, realizowanej na działce o nr ew. 17/1 w obrębie ew. 0008 Azoty we Włocławku.


Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się  w siedzibie Kujawsko– Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa, ul. Jagiellońska 3 (budynek B, XIII piętro, pokój nr 133) w dniach pracy Urzędu w godz. 8.00 - 15.00.


z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa


WIR.I.7840.3.38.2018.AP