Obwieszczenie z dnia 27 września 2018 r

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowęNa podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405  ze zm.)

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

podaje do publicznej wiadomości, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Gminy Jeżewo, przedłożonym w dniu 31 lipca 2018 r. (uzupełniono dnia 28 sierpnia 2018 r.),decyzją Nr 97/2018 z dnia 26 września 2018 r. został zatwierdzony projekt budowlany  i udzielone pozwolenie na budowę pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Jeżewo w części dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Leśnej w miejscowości Jeżewo w zakresie przebiegu w pasie drogi wojewódzkiej na działkach nr ewid. 92/3, 8/1, 2/1, 4/1, 6/1, 95/1, 96/5, 96/3, 93/3, 93/5, 92/2 obręb ewid. Jeżewo oraz 229 obręb ewid. Nadleśnictwo Dąbrowa”.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Wydział Infrastruktury i Rolnictwa, ul. Konarskiego 1, (budynek B, XIII piętro, pokój nr 133) w dniach pracy Urzędu w godz. 10:00 - 14:00.z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

                                   


Nr sprawy: WIR.I.7840.2.51.2018.JM