Obwieszczenie z dnia 25 sierpień 2017 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia  25 sierpnia 2017 r.


 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1812 ze zm.) oraz poz. 18 załącznika do ww. ustawy i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, zwanej dalej „K.p.a.”),

zawiadamiam o wszczęciu postępowania administracyjnego,

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie – Jeziorna,  działających przez pełnomocnika Panią Monikę Szymczuk,  przekazany dnia 14 lipca 2017 r. (pismo znak: TLL/2784/17), uzupełniony dnia 8 sierpnia 2017 r. (pismo znak: TLL/3209/17) oraz dnia 22 sierpnia 2017 r. (pismo znak: TLL/3359/2017), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej w ramach zadania pn.: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń” (gmina Grudziądz).