Obwieszczenie z dnia 25 maja 2018 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY KUJAWSKO – POMORSKIEGO
z dnia 25 maja 2018 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 404 ze zm.),

podaję do publicznej wiadomości
informację o wszczęciu postępowania administracyjnego

na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin - Jeziorna, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Grzegorza Wojnowskiego, w sprawie wydania pozwolenia na zamierzenie budowlane pn.:

1.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV Unisław – Rzęczkowo AFL-6 70 ozn. 220130000N w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo (przęsło 79-80) w miejscowości Unisław, gmina Unisław (skrzyżowanie nr 13);
2.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. Unisław – Łążyn 220120000N w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 79-80) w miejscowości Unisław, gmina Unisław (skrzyżowanie nr 14);
3.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. odgałęzienie od ciągu GPZ Unisław- – Grzybno 220110300N/3 – Grzybno 10 AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 82-83) w miejscowości Grzybno, gmina Unisław (skrzyżowanie nr 15);
4.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ze ST Grzybno 4, obw. 2-0327-100 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 85-86) w miejscowości Grzybno, gmina Unisław (skrzyżowanie nr 16);
5.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV Unisław – Grzybno AFL-6 70 ozn. 220110000N w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo (przęsło 86-87) w miejscowości Grzybno, gmina Unisław (skrzyżowanie nr 17);
6.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. Unisław – Grzybno 6 220110900N AFL-6 25 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 90-91) w miejscowości Grzybno, gmina Unisław (skrzyżowanie nr 18);
7.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV Zofijki 3 ozn. 220030400N AFL-6 70 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 97-98) w miejscowości Trzebcz Szlachecki, gmina Kijewo Królewskie (skrzyżowanie nr 19);
8.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV rel. GPZ Chełmża – Chełmno odł. 1710-3536-4423 ozn. 209010000N/5 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec – Grudziądz Węgrowo (przęsło 107-108) w miejscowości Zegartowice, gmina Papowo Biskupie (skrzyżowanie nr 22);
9.    Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nn ozn. 2-0937-01 AL-35 rel. ST Papowo Biskupie 1 obw. 100 w miejscu skrzyżowania z projektowaną linią 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo (przęsło 113-114) w miejscowości Papowo Biskupie, gmina Papowo Biskupie (skrzyżowanie nr 24);

w związku z realizacją inwestycji – Budowa linii 400 kV Jasiniec - Grudziądz Węgrowo w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec – Grudziądz” wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej (linii niskiego i średniego napięcia);

na działkach o nr ew.: 885/2 – obręb 0009 Unisław; 10, 15/2, 16, 95, 96/1, 96/2, 181/1, 170/1, 122/1 – obręb 0006 Grzybno, gm. Unisław; 174/3 – obręb 0012 Trzebcz Szlachecki, gm. Kijewo Królewskie; 211/1 – obręb 0013 Zegartowice; 59, 31, 30/1 – obręb 0009 Papowo Biskupie, gm. Papowo Biskupie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, (budynek B), XIII piętro, pokój 131, w dniach pracy Urzędu, w godzinach 8.00 – 14.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia na stronie internetowej www.bydgoszcz.uw.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń: Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Gminy Unisław, Urzędu Gminy Kijewo Królewskie, Urzędu Gminy Papowo Biskupie oraz w gazecie o zasięgu ogólnopolskim.

 

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
Agnieszka Żurawlew
Kierownik Oddziału Architektury i Budownictwa
W Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa

 

WIR.I.7840.7.7.2018.MJ (Z)